Rezultati natječaja

Rezultati natječaja!
Hvala Splitsko-dalmatinskoj županiji što prepoznaje rad organizacija civilnog društva!

Preuzeto sa linka: link

Na temelju članka 23. stavak 4. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01 i 11/02), članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), točke I. A Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/13) i članka 6. Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/13), Župan Splitsko-dalmatinske županije 4. travnja 2014., donio je

 

 

 

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekta

udruga za pomoć oboljelima i socijalnih udruga

I.

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 300.000,00 kn osigurana na razdjelu 004, Aktivnost A 112001-Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge, pozicija 2332, konto 3811-Tekuće donacije u novcu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu,  za sufinanciranje programa i projekta udruga za pomoć oboljelima i socijalnih udruga koje su se prijavile na Poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti radi sufinanciranja djelatnosti zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih udruga i organizacija u 2014. godini.

 

II.

 

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se po prijedlogu  Povjerenstva za ocjenu i odabir programa/projekata iz područja zdravstvene, socijalno-humanitarne i slične djelatnosti kako slijedi:

 

 

  

Naziv udruge

 

Predloženi Program/Projekt

 

Odobreni iznos

1.Udruga tjelesnih invalida “TOMS”Projekt „Zajedno za bolje sutra“- izvaninstitucionalno pružanje usluga logopeda i fizioterapeuta za djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom, djecu s teškoćama u govoru i učenju

10.000,00 kn

2. Udruga Sv. Vinko RH- konferencija Sv. Luka Otok

 

Projekt „Ruka koja daje uvijek je iznad one koja prima“- briga o starim , nemoćnim, invalidnim, obiteljima s više djece, samohrani roditelji

5.000,00 kn

3. Humanitarna udruga “Bagulin” za pomoć starim i nemoćnim osobama- MarinaPomoć starim i nemoćnim na području Marine“- pomoć u kućanskim poslovima, popravcima, dostava i kupnja potrepština

 

7.000,00 kn

4.Udruga dijaliziranih i transplatiranih bolesnika Splitsko-dalmatinske županijeProjekt: Važnost prevencije i edukacije u procesu liječenja- ukazati na važnost prevencije bubrežnih bolesti, obveza pacijenta da se educira o svojoj bolesti u cilju postizanja boljih rezultata liječenja

 

10.000,00 kn

5. Klub trudnica i roditelja Split

 

Program „Znanjem do poroda bez straha“- omogućiti odgovornije i uspješnije roditeljstvo, kroz pružanje znanja i kvalitetnih informacija

5.000,00 kn

6Splitsko dijabetičko društvo

 

Projekt: „Edukacija i rehabilitacija osoba sa šećernom bolesti“- poboljšanje kvalitete života osoba sa šećernom bolesti

10.000,00 kn

7. Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Split-RAINS

 

Program „Provođenje rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju putem patronažnog stručnog tima“

5.000,00 kn

8. Županijska udruga slijepih Split

 

Projekt „Unaprjeđenje kvalitete života slijepih osoba“- – integriranje slijepe djece i mladeži u obrazovni sustav, edukacija članova na računalu za slijepe i dr.

11.200,00 kn

9. Udruga tjelesnih invalida grada Sinja

 

Projekt „ Budimo jači“-usluga kućne fizikalne terapije osobama s težim stupnjem invaliditeta

10.000,00 kn

10. Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju “Brački poljupci”Program „Zajedno u različitosti“- podizanje kvalitete života te medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji

6.000,00 kn

11. Udruga za autizam-SplitProjekt: „ Pružanje pomoći i promicanje prava osoba sa autizmom“- omogućiti informiranost roditelja, djelatnika kao i svih sa novostima vezanim za autizam u svijetu

8.000,00 kn

12.Odbojkaški klub invalida Split

 

Projekt: „Rehabilitacija invalida i hrvatskih branitelja-sjedeća odbojka“- rehabilitacija i uključivanje u zajednicu osoba s invalidnosti

8.000,00 kn

13. Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama „Prijatelj“ Omiš

 

Projekt:“ Unaprjeđenje kvalitete života mladih osoba s intelektualnim teškoćama“- podrška za zaštitu prava i položaja djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s intelektualnim poteškoćama

10.000,00 kn

14. Udruga DYXY- Udruga za osobe s teškoćama čitanja, pisanja i učenjaProjekt „Škola-moj prvi izbor“- rano detektiranje i okupljanje djece s poteškoćama čitanja, pisanja i učenja

8.000,00 kn

15. Udruga osoba s invaliditetom Sunce- MakarskaProjekt: „Prijevoz osoba s invaliditetom na makarskom području“

10.000,00 kn

16. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Naša dica“- Kaštel NoviProgrami : Rana intervencija i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju- sveobuhvatna pomoć djeci i roditeljima, stručni rad , uključivanje u zajednicu

10.000,00 kn

17. Hrvatska udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa „Hepatos“

 

Projekt:“ Hepatitis u mom domu 2014-živjeti s hepatitisom „- prevencija i sprječavanje širenja hepatitisa B i C

8.000,00 kn

18. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Moje dijete Solin“Projekt: „Možemo i mi“- organizacija aktivnosti slobodnog vremena kroz adekvatnu psihofizičku stimulaciju kroz igru, kreativne radionice za postizanje što kvalitetnijeg i sadržajnijeg života u zajednici

10.000,00 kn

19. Udruga leukemije i limfomi-Split

 

Projekt: Savjetovalište za oboljele od hematoloških i drugih malignih oboljenja i članove njihovih obitelji- pomoć oboljelima od hematoloških malignih bolesti objedinjavanjem specijalističkih usluga na jednom mjestu

11.000,00 kn

20. Udruga“Dalmatinski samci“Projekt:Jedna obitelj više-okupljanje građana u interesu sprječavanje usamljenosti i otuđenosti

5.000,00 kn

21. Udruga osoba sa cerebralnom paralizom SRCE Split

 

Projekt; Naše svakodnevne aktivnosti –kontinuirani rad na edukaciji i podizanju svijesti društva o problemima osoba s invaliditetom, organizacija terapijskih radionica i dr.

10.000,00 kn

22. Udruga za pomoć djeci i mladima -Bijeli krug HrvatskeProjekt; Besplatna pravna i psihološka pomoć u izabranim gradovima Županije- besplatni pravni savjeti i psihološka pomoć žrtvama sa područja Sinja i Supetra

8.000,00 kn

23. Udruga nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije

 

Projekt; Pomoć nezaposlenima i siromašnim građanima-pomoć kod zapošljavanja, edukacija o samozapošljavanju, pomoć pri izradi planova i programa, otvaranju firme ili obrta……….

5.000,00 kn

24. Matica umirovljenika SDŽProjekt; Aktivnost i djelovanje MU SDŽ za 2014.- edukacije o očuvanju zdravlja, organiziranje mjerenja krvnog tlaka, šećera, masnoća

10.000,00 kn

25. Društvo multiple skleroze SplitProjekt: Rehabilitacija oboljelih od MS-A- poboljšanje psiho-fizičko stanje oboljelih od multiple skleroze, organizacija fizikalne terapije, stručna pomoć u nošenju s bolesti, pravna pomoć i savjetovanje……

10.000,00 kn

26. „Sanus“ klub roditelja djece oboljelih i liječenih od malignih bolestiProjekt; Edukacijom do zdravlja- edukacija i pomoć roditeljima za suočavanje s bolesti djeteta, omogućavanje kontakta sa stručnjacima, izmjena iskustava, međusobna podrška

13.300,00 kn

27. Udruga za inkluziju Lastavice-SplitProjekt:Senzorna integracija- tretmani koji uključuju radnu terapiju, senzornu stimulaciju i motoričke aktivnosti  za djecu s posebnim potrebama 

 

    10.000,00 kn

28. Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Splita i SDŽProjekt:Uspješnijom komunikacijom do veće samostalnosti – pomoć gluhim i nagluhim osobama u dnevnoj komunikaciji, edukacije znakovnog jezika……

 

10.500,00 kn

29. Udruga osoba s invaliditetom „Agape“ OmišProjekt: Pomoć u kući za osobe u ruralnoj sredini- organizacija pomoći njege u kući, organizacija prehrane u kući, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene za osobe treće životne dobi 

 

 

    10.000,00 kn

30. Građanska udruga „Sunce“Projekt: Pomoć socijalno ugroženim osobama- Razvoj civilnog društva i promicanje demokracije

5.000,00 kn

31. Udruga osoba s invaliditetom TriljProjekt: Volimo učiti i znati-organizacija druženja djece i mladih s teškoćama  u razvoju, rad sa stručnim izvoditeljima kako bi se povećala njihova znanja i vještine, te podigla kvaliteta života i ojačala njihova socijalna integracija

8.000,00 kn

32. Udruga osoba s invaliditetom SplitProjekt: Medicinske vježbe za osobe s invaliditetom

13.000,00 kn

33. Udruga tjelesnih invalida KaštelaProjekt: Poludnevni boravak za mlade s teškoćama u razvoju

10.000,00 kn

34. Udruga osoba s invaliditetom ImotskiProjekt: Logopedske terapije- edukacijska rehabilitacija djece sa teškoćama u razvoju, djece s invaliditetom, mladih i odraslih osoba s invaliditetom, te djece koja nisu članovi Udruge a imaju poteškoće u govoru i jeziku

10.000,00 kn

 

                 S V E U K U P N O                                                                                     300.000,00

     

III.

 

Splitsko-dalmatinska županija će sa svim udrugama navedenim u točci II. ove Odluke zaključiti ugovore o suradnji radi utvrđivanja međusobnih prava, obveza i odgovornosti za provođenje programa i projekata za koje su odobrena sredstva u 2014. godini.

Sredstva će se po zaključenom ugovoru doznačiti  korisnicima na žiro-račun.

 

IV.

 

Udruge kojima su odobrena sredstva dužne su na zahtjev Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dostaviti izvješće o provođenju programa/projekata i odgovarajuću financijsku dokumentaciju o utrošku odobrenih im sredstava.

V.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.

 

KLASA:   402-07/13-01/0110

URBROJ:  2181/1-07/06-14-0166

Split, 4. travnja 2014.

 

 Ž U P A N

        

 

                                                                                                Zlatko Ževrnja, dipl.oec., v.r.