Statut

Statut u word formatu možete preuzeti sa ove poveznice: poveznica.

Na temelju čl. 13 . Zakona o udrugama ( Narodne novine, broj: 74/14), UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“-OMIŠ (u daljnjem tekstu: Statut), na sjednici Skupštine dana 01.08.2015.g. donosi

S T A T U T
UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“ OMIŠ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o : nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge ,području djelovanja sukladno ciljevima, gospodarskim djelatnostima ako se obavljaju sukladno zakonu, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova , vođenju popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu , ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata , izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini , načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu

Članak 2.

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“-OMIŠ(u daljnjem tekstu:Udruga) je samostalna, dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga u koju se dragovoljno udružuju osobe Invaliditetom, roditelji invalida i ostali građani radi unapređivanja rehabilitacije i zaštite osoba s invaliditetom i njihove što potpunije društvene afirmacije i resocijalizacije.
Udruga ima svojstvo pravne osobe i obavlja svoju djelatnost na području grada Omiša i općina Dugog Rata , Šestanovca , Zadvarja i Podstrane.

Članak 3.

Naziv udruge UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „ AGAPE“ – OMIŠ.
Skraćeni naziv Udruge je: UOSI „AGAPE“.

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Omišu, Obala gusara bb.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi predsjednik.

Članak 5.

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik i dopredsjednik.

Članak 6.

U međunarodnom kontekstu, Udruga će pored naziva na hrvatskom jeziku, rabiti i prijevod na engleskom jeziku: „Association of People with Disabilities „AGAPE““.

Članak 7.

Udruga okuplja i zastupa osobe s invaliditetom kod kojih postoji različita tjelesna oštećenja te ostale osobe definirane kao ciljne skupine UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“ –OMIŠ upisane u Registar Udruga RH .
Udruga okuplja i ostale građane koji svojim radom i djelatnošću mogu dati osobni doprinos rješavanju pitanja vezanih uz rad i život osoba s invaliditetom.
Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:
– osobe s invaliditetom
– žene s invaliditetom
– osobe s intelektualnim teškoćama
– slijepe i slabovidne osobe
– osobe starije životne dobi
– roditelji djece s teškoćama u razvoju
– Djeca i mladi s poremećajima u ponašanju
– Djeca i mladi s teškoćama u razvoju
– Djeca i mladi u riziku od socijalne isključenosti
– Gluhe i gluhonijeme osobe
– Invalidi rada
– osobe s cerebralnom i dječjom paralizom
– osobe s mišićnom distrofijom
– osobe s multiplom sklerozom
– osobe s miastenijom gravis
– osobe s amputacijom
– osobe s paraplegijom/tetraplegijom
– osobe s transplantiranim organima
– osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe
– volonteri

Članak 8.

Udruga ima pečat okruglog oblika , promjera 3.00 cm na kojem je uz rub otisnut naziv „Udruga osoba s invaliditetom „AGAPE“-Omiš i u sredini utisnut simbol osobe u invalidskim kolicima.

Članak 9.

U udruzi nije dopuštena diskriminacija osoba po rasi, boji kože, spolu, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, narodnosnom, etičkom ili socijalnom porijeklu, prema socijalnom ili imovnom stanju, sindikalnom članstvu, a poglavito po vrsti i uzroku invaliditeta te kršenje sloboda i prava čovjeka i građana.

Članak 10.

Udruga je upisana u Registar pri nadležnom tijelu.
Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik i dopredsjednik, prema ovlastima utvrđenim ovim Statutom.

Članak 11.

Udruga je član Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida, Saveza Društva Distrofičara Hrvatske i Hrvatskog Saveza cerebralne i dječje paralize.
Udruga se na temelju odluke Skupštine može učlaniti u druge organizacije ili saveze koji rješavaju pitanja vezana uz život i probleme invalida, poglavito tjelesnih invalida

Članak 12.

Rad Udruge i njenih tijela je javan.
Javnost rada osigurava se:
-otvorenošću i dostupnošću javnosti sjednicama Udruge
-obavješćivanjem javnih glasila o održavanju sjednica tijela i radnih skupina Udruge
-izdavanjem vlastitih glasila i drugih publikacija te priopćenjima
-objavljivanjem i raspravljanjem o programskoj orijentaciji , godišnjem programu rada te izvješću o radu Udruge.
Ostvarivanje javnosti rada ne može biti u suprotnosti s interesima sigurnosti i obrane Domovine te drugim društvenim interesima utvrđenim Ustavom i zakonima.
O isključenju javnosti odluku donosi tijelo koje saziva sjednicu.

.
II. PODRUČJE, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 13.

Područja djelovanja Udruge : Zaštita zdravlja, Socijalna djelatnost, Gospodarstvo, Obrazovanje, znanost i istraživanje, Ljudska prava, Međunarodna suradnja.

Članak 14.

Cilj Udruge je udruživanje osoba s invaliditetom, roditelja invalida i ostalih građana radi unapređivanja rehabilitacije i zaštite osoba s invaliditetom i njihove što potpunije društvene afirmacije i resocijalizacije.
U svrhu ostvarenja cilja, udruga obavlja slijedeće djelatnosti :

-prikupljanje i obrada podataka o osobama s invaliditetom,
-unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije te zapošljavanje osoba s invaliditetom,
-praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom i pružanje pomoći u ostvarenju njihovih zakonskih prava,
-organiziranje socijalne podrške i pomoći starijim osobama, osobama s invaliditetom, djeci, mladima te osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti,
-organiziranje socijalnih usluga-savjetovanje i pomaganje,pomoć u kući,psihosocijalna podrška, rana intervencija,integracija,boravak, smještaj,organizirano stanovanje,stručna pomoć i podrška,skraćeni boravci, radionice igraonice i klubovi, organiziranje slobodnih aktivnosti,pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici,rehabilitacija , osobna asistencija,
-predlaganje osnivanja službi i ustanova za osobe s invaliditetom,
-promicanje nenasilja i izgradnja mira,te prevencija nasilja među djecom i mladima,
-promicanje razvoja socijalnog poduzetništva te ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva,
– pružanje besplatne pravne pomoći članovima, te suzbijanje i zaštita od diskriminacije (Zaštita prava djece, Zaštita prava mladih, Zaštita prava osoba s invaliditetom, Zaštita prava osoba s mentalnim oštećenjem, Prava osoba starije životne dobi),
-ostvarivanje međunarodne suradnje u svrhu razvojne suradnje na području ljudskih prava i smanjenja siromaštva, te organiziranje međunarodne humanitarne pomoći sukladno Zakonu,
– izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, te potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama,
-prikupljanje i podjela humanitarne pomoći u skladu s posebnim propisima u svrhu poboljšanja kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih , te pomoći u podmirivanju osnovnih životnih potreba,
-razvoj volonterstva i promicanje vrijednosti volonterskog rada u svrhu izvaninstitucionalnog oblika pružanja pomoći
-organiziranje društvenih, kulturnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti članova
-obavljanje izdavačke djelatnosti u cilju informiranja članova i javnosti o problematici iz ove domene u skladu s posebnim propisima,
-umrežavanje sa srodnim udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini,
-suradnja sa srodnim organizacijama i institucijama,
-razmatranje i rješavanje ostalih pitanja od interesa za redovne članove i njihove obitelji iz djelokruga rada Udruge,
-suradnja sa drugim udrugama i asocijacijama, organima, fondovima i stručnim službama,
-suradnja sa lokalnim upravama i samoupravama,
-angažiranje članova i suradnika na dragovoljan rad,
-organiziranje društvenih i stručnih skupova i sudjelovanje u skupovima i aktivnostima drugih subjekata,
-delegiranje u strukture društvenih organa i pozivanje njihovih predstavnika u organe i radna tijela Udruge,
-izdavanje publikacija , pisanom i usmenom riječju, koristeći sredstva javnog priopćenja,
-izrada programa i projekata u korist ciljnih skupina Udruge te senzibiliziranje javnosti za njihovo ostvarivanje.

Članak 15.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, a na temelju odluke Skupštine, Udruga može biti osnivač trgovačke i gospodarske organizacije.
III. ČLANSTVO, ČLANARINA, PRAVA
OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 16.

Član Udruge može postati svaki hrvatski državljanin invalid, kao i druga osoba, koji je voljan provoditi ciljeve utvrđene ovim Statusom te poštivati odredbe ovog Statusa.
Član Udruge može biti i svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pod uvjetima iz stavke 1.
Osoba bez poslovne sposobnosti kao i osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću (nominalni članovi) može biti član udruge, ali bez prava odlučivanja u radu tijela Udruge.
Osobama mlađim od 14 godina pisanu izjavu o učlanjenju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu koja je navršila 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Počasni član je član Udruge koji je svojim izrazitim zalaganjem doprinio ostvarenju ciljeva Udruge.
Status počasnog člana određuje Skupština te je navedeni član oslobođen plaćanja članarine

Članak 17.

Počasna osoba je fizička osoba koja nije član Udruge, a koja je svojim radom ili financijskim sredstvima doprinijela ostvarivanju Udruge.
Status počasne osobe utvrđuje Skupština.
O počasnim osobama Udruge vodi se posebna evidencija.

Članak 18.

Prava članova su :
-da sudjeluju u radu Udruge osim nominalnih članova
-da biraju i da budu birani u sva tijela Udruge
-da traže pomoć i podršku u rješavanju osobnih potreba ( invalidi )
-da budu upoznati i informirani o cjelokupnom radu Udruge
-da sudjeluju u donošenju općih akata Udruge
-da sudjeluju u djelatnostima Udruge
-da se koriste svim pravima koje uživaju kao članovi Udruge.
.

Članak 19.

Obveze članova su:
– da aktivno rade na provođenju ciljeva i djelatnosti Udruge,
– da redovito plaćaju članarinu (izuzev počasnih članova),
– da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i odredbi ostalih općih akata Udruge,
-da čuvaju i uzdižu ugled Udruge.
Iznimno od odredbi stavka 1. podstavka 2. ovog članka ukoliko su članovi Udruge, istovremeno nominalni član i roditelj odnosno skrbnik, članarinu plaća samo roditelj odnosno skrbnik.

Članak 20.

Prijam u članstvo vrši se na temelju usmene ili pismene prijave, a odluku o primanju donosi Predsjednik Udruge, a verificira je Predsjedništvo.
Upisnica sadrži podatke o :
– osobnom imenu, datumu rođenja, adresi, spolu, kontakt podacima, školskoj spremi, zanimanju, bračnom stanju, radnom statusu i drugim osobnim podacima,
– osobnom identifikacijskom broju (OIB)
– jedinstvenom matičnom broju građana (JMBG)
– Podacima o invalidnosti, vrsti osnovnog oštećenja, postotak osnovnog oštećenja i drugi podaci vezani za invalidnost ako je osoba invalid,
– Datumu upisa u članstvo u udruzi,
– Drugim podacima.

Popis članova udruge zajedno sa svim podacima navedenim u upisnici vodi se elektroničkim putem i dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 21.

Članstvo u Udruzi prestaje :
1. ISTUPANJEM- na temelju pismene izjave člana
2. SMRĆU- na temelju isprave o smrti
3. ISKLJUČENJEM- na temelju odluke Predsjedništva nakon provedenog stegovnog postupka od strane Stegovne komisije, zbog povrede obaveza koje su dovele do povrede ugleda Udruge ili je za Udrugu nastupila materijalna šteta.
Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo i protiv te odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave odluke i to Skupštini Udruge.
Odluka o isključenju je konačna i završna nakon proteka roka za žalbu na odluku Predsjedništva ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem odluke Skupštine Udruge.
U stegovnom postupku koje provodi Stegovna komisija Predsjedništvo može izreći mjeru opomene ukoliko je član svojim ponašanjem povrijedio odredbe Statuta, ako nisu uslijedile štetne posljedice iz stavka 1. točke 3. ovog članka.
Članu Udruge kojem je članstvo preostalo po jednom od osnova iz ovog članka, briše se iz evidencije članstva koju vodi tajnik i to danom dostave pismene izjave člana, isprave o smrti ili konačne odluke.

IV. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELIMA UDRUGE

Članak 22.

Tijela Udruge su :
1. Skupština
2. Predsjednik Udruge
3. Predsjedništvo
4. Sekcije i komisije
5. Tajnik Udruge
6. Nadzorni odbor
1) Skupština

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge i čine je svi članovi Udruge.
Način, vrijeme provođenja izbora i izborni postupak utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom.
Redovna sjednica Skupštine održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Izborna Skupština svake četiri godine. Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati nakon zahtijeva Predsjedništva, Nadzornog odbora ili na zahtjev 10% članova Udruge .
Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge, o čemu obavještava članove najmanje 8 dana prije dana održavanja
. Iznimno, Izvanrednu sjednicu Skupštine uz Predsjednika mogu sazvati i članovi Predsjedništva, ako je Predsjednik ne sazove u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Članak 24.

Poslovi koje obavlja Skupština :
1. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine .
2. Donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna , te drugih općih akata.
3. Verificiranje programa rada , financijskog plana , zaključni račun i utvrđivanje razvojne politike Udruge.
4. Razmatranje i odlučivanje o izvještajima o radu Predsjedništva i Nadzornog odbora Udruge.
5. Bira i razrješava članove Predsjedništva i Nadzornoga odbora
6. Rješava žalbe u drugom stupnju .
7. Odlučuje o udruživanju Udruge u saveze i druge oblike udruživanja .
8. Obavlja i druge poslove od važnosti za provedbu statutom utvrđenih ciljeva i zadaća Udruge.
9. Odlučuje o postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.
10. Odlučuje o članarini za iduću godinu.
11. Imenuje Likvidatora

Članak 25.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna natpolovična većina članova Udruge, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Udruge.
Skupštinu vodi Predsjednik udruge, a u njegovoj odsutnosti član, kojega izaberu članovi na samoj sjednici Skupštine.
O radu Skupštine vodi se zapisnik kojega potpisuju predsjednik Udruge, zapisničar i dva supotpisnika zapisnika, a u odsutnosti predsjednika Udruge izabrani član koji vodi Skupštinu, zapisničar i dva supotpisnika zapisnika.

2) Predsjednik Udruge

Članak 26.

Predsjednika Udruge bira Skupština na osnovu predloženih smjernica i programa rada jednog ili više kandidata, za mandatno razdoblje od 4 godine. Predsjednik Udruge je predsjednik Predsjedništva i Skupštine Udruge.
Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini Udruge i Predsjedništvu Udruge
.

Članak 27.

Predsjednik Udruge obavlja slijedeće zadatke :
– saziva i vodi sjednice Predsjedništva i Skupštine Udruge,
– zastupa i predstavlja Udrugu u javnosti
– potpisuje akte Skupštine i Predsjedništva , poslovne dokumente Udruge
– određuje predstavnike Udruge na stručnim i drugim skupovima od interesa Udruge
– naredbodavac je po proračunu Udruge
– stara se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva
– izvješćuje Predsjedništvo o aktivnostima između dviju sjednica
– odlučuje o nabavi osnovnih sredstava i predmete sitnog inventara pojedinačne vrijednosti do 5.000,00 kn
– zbog opsega poslova predlaže po potrebi nova radna mjesta i zaposlenike Predsjedništvu
– odlučuje o pokretanju postupka za opoziv članova tijela upravljanja Udruge i zastupnice u tijelima Saveza i Udruga kojim je Udrugama član
– obavlja i druge poslove od interesa za Udrugu
Radi izvršenja sviju obaveza i zadataka Predsjednik može osnovati radne skupine sastavljene od odgovornih stručnjaka i javnih djelatnika , sklapati ugovore o izvršenju određenih zadataka te imenovati članove tematskih savjeta
.

Članak 27/A

Na sjednice Skupštine predsjednik Udruge može pozvati predstavnike tijela lokalne i regionalne samouprave , fondova , zaklada, ustanova i službi, stručnjake i druge djelatnike od interesa za Udrugu, bez prava odlučivanja.
Predsjednika za vrijeme spriječenosti , odnosno odsutnosti , zamjenjuje dopredsjednik sukladno odredbama ovog Statuta.
Predsjednik sklapa ugovore u okviru programa i ovlasti tijela Udruge , skrbi o zakonitosti rada Udruge , odgovara za javnost njezinog rada te daje potrebna obrazloženja .
Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara Skupštini Udruge

3) Predsjedništvo

Članak 28.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Udruge , koja vodi poslove i izvršava zadatke između dvije sjednice Skupštine, kojoj odgovara za svoj rad.
Predsjedništvo se sastoji od devet članova , a bira ih Skupština Udruge.
Članovi Predsjedništva se biraju javnim glasovanjem( dizanjem ruku ) ili tajnim glasovanjem kako odredi Skupština.
Članovima Predsjedništva mandat traje četiri godine i mogu biti ponovo birani u tijela Udruge.
Rad Predsjedništva zasniva se na kolektivnom radu i odgovornosti , a svaki član i osobno odgovara za svoj rad u Predsjedništvu Skupštini Udruge

Članak 29.

Predsjedništvo između svojih članova bira jednoga dopredsjednika sa mandatom od četiri godine, a ta osoba može biti ponovno birana na tu funkciju

Članak 30.

Predsjedništvo se sastaje prema potrebi, a najmanje 4 ( četiri) puta godišnje.
Sjednice Predsjedništva saziva , priprema i vodi Predsjednik Udruge , a u tome mu pomažu Tajnik Udruge , te druge osobe od kojih to zatraži.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Predsjedništva kada to zatraži Nadzorni odbor ili najmanje 4 ( četiri ) člana Predsjedništva.
Sjednice Predsjedništva saziva i vodi Predsjednik Udruge , a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.
Sjednica Predsjedništva može se održati ako joj je prisutno više od polovine članova , a pravovaljane odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.
O sjednici Predsjedništva vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik i zapisničar
.

Članak 31.

Predsjedništvo obavlja poslove :
– koordinira rad Udruge između dvije sjednice Skupštine
– izrađuje prijedloge godišnjeg plana rada te financijskog plana
– usvaja godišnje izvješće o radu , financijskom poslovanju i završnom računu Udruge
– koordinira rad Sekcija Udruge
– donosi odluku o prijemu i prestanku članstva u Udruzi
– brine o provođenju zaključaka Skupštine
– odlučuje o radu i sastavu stručne službe Udruge
– na prijedlog Predsjednika bira i imenuje tajnika Udruge
– bira zastupnike u republičke i ostale organizacije ili Saveze gdje je Udruga učlanjeno ili udruženo na temelj odluke Skupštine,
– na prijedlog Predsjednika donosi Odluku o zapošljavanju
– obavlja i ostale poslove i zadatke koje mu u nadležnost stavi Skupština
– odlučuje o nabavi osnovnih sredstava i predmeta sitnog inventara pojedinačne vrijednosti veće od 5.000,00 kn
– odlučuju o dodjeli priznanja članicama i fizičkim i pravnim osobama zasluženim za postignuća Udruge i za promicanje Skrbi o osobama s invaliditetom.
donosi interna prava za rad Udruge

4) Sekcije i komisije

Članak 32.

Sekcija okuplja članove koji žive na području općina odnosno grada.
Članovi Udruge razvrstavaju se po dijagnostičkim sekcijama, sekcija roditelja i volontera.
Svaka sekcija ima svog voditelja koji radi na organizaciji članstva na području općina odnosno grada te djeluje na boljitku života osoba s invaliditetom u dijagnostičkim Sekcijama s čijom je problematikom suočen.
Voditelje sekcija bira Predsjedništvo na mandat od četiri godine.
Voditelji sekcija mogu biti i članovi Predsjedništva.
Voditelji sekcija za svoj rad odgovorni su Skupštini, Predsjedništvu i Predsjedniku Udruge.

Članak 33.

Sekcije nemaju svoj pečat i štambilj, kao ni broj žiro računa niti matični broj, a nemaju ni status pravne osobe.

Članak 34.

Zbog članka 33. ovog Statuta sve pravne poslove za sekcije obavlja Predsjednik Udruge.

Članak 35.

Radi razmatranja , izučavanja i praćenja pitanja djelokruga rada Udruge kao i radi učinkovitijeg obavljanja određenih zadaća , Predsjedništvo može osnivati stalna i povremena radna tijela-kakvi su savjeti , komisije , grupe ili slično . Povremena radna tijela iz prethodnog stavka može osnovati i predsjednik Udruge
Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuju se zadaće, djelokrug rada , sastav i vrijeme za koje se osnivaju.
Predsjedništvo Udruge formira za provođenje aktivnosti komisije i odbore, i to
– stalne komisije i odbore
– povremene komisije i odbore:
-Stegovna komisija
Predsjednik Udruge predlaže članove komisija i odbora, a Predsjedništvo ih verificira. Svaka formirana komisija broji tri člana. O radu komisije i odbora vode se zapisnici , a svaka komisija i odbor imaju svog predsjednika i administratora . Komisije i odbori su odgovorne za svoj rad Predsjedniku i Predsjedništvu Udruge. Rad komisije i odbora provodi se po Pravilniku o radu“.

Članak 36.

Komisija za sport i rekreaciju djeluje shodno odredbama Zakona o sportu, s ciljem obavljanja sportskih djelatnosti sudjelovanja u sportskim natjecanjima i sportskoj rekreaciji.
Djelatnost komisija za sport i rekreaciju financirat će se iz Saveza sportova Grada Omiša, Općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje od prihoda prikupljenih donatorskim sponzorstvom.
5) Tajnik Udruge

Članak 37.

Referent za socijalnu zaštitu, društveni standard i administrativno-tehničke poslove – tajnik (u daljnjem tekstu Statuta: Tajnik) Udruge stručna je osoba sa srednjom, višom ili visokom stručnom spremom.
Tajnika bira i imenuje Predsjedništvo Udruge s tim što svake 4 godine podliježe ponovnom izboru.
Za svoj rad tajnik je odgovoran Predsjedništvu, Predsjedniku i Skupštini Udruge.

Članak 37/A

Tajnik Udruge obavlja osobito ove poslove.
– brine o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva, te drugih tijela Udruge,
– brine o radu kancelarije i osigurava vođenje administrativnih i drugih poslova iz tekućeg djelovanja Udruge
– vodi Registar članova Udruge
– osigurava vođenje računovodstvenih poslova Udruge,
– pomaže predsjedniku i drugim članovima tijela upravljanja u pripremi materijala za sjednice Skupštine i Predsjedništva,
– usklađuje i potiče aktivnosti radnih tijela Udruge,
– brine o blagovremenoj nabavi potrošnog materijala ,
– brine o održavanju odnosa s udrugama, ustanovama, organizacijama, tvrtkama i tijelima od interesa za Udruge, obavlja i druge poslove koje mu Predsjedništvo i Predsjednik stavi u dužnosti

6) Nadzorni odbor

Članak 38.

Nadzorni odbor je tijelo koje vrši nadzor nad materijalnim i financijskim poslovima Udruge, kao i nadzor nad primjenom općih akata.
Nadzorni odbor sastoji se od tri člana, a bira ih Skupština iz redova članova Udruge na vrijeme od četiri godine.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Predsjedništva.
Na konstituirajućoj sjednici članovi odbora biraju između sebe predsjednika.

Članak 39.

Nadzorni odbor sastaje se po potrebi , a najmanje jednom godišnje (u pravilu krajem kalendarske godine) vrši detaljan pregled financijsko-materijalnog poslovanja, provjerava poštivanje zakona, Statuta i općih akata Udruge te odluke Skupštine kao i raspolaganje imovinom Udruge i o tome podnosi pismeno izvješće Skupštini i Predsjedništvu.
Sekcija, radna tijela i komisija dužni su pružiti stručnu pomoć i informacije Nadzornom odboru ako to zahtjeva.
Ukoliko Nadzorni odbor uoči krupne greške i propuste u financijsko-materijalnom poslovanju i primjeni općih akata može sazvati Izvanrednu Skupštinu

Članak 40.

Mandat članova svih tijela traje četiri radne godine, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Na odluke svih organa u Udruzi može se uložiti žalba, a odluka Skupštine o žalbi je konačna.

Članak 41.

Prava i dužnost Udruge kada se udružuju u Saveze ili organizacije utvrđuju se međusobnim dogovorima s tim da Udruga zadržava potpunu samostalnost u izvršavanju svojih ciljeva i zadataka iz ovog Statuta.
Dogovorom se utvrđuju ona pitanja i poslovi koje će Savezi odnosno organizacije raditi za sve članice Saveza i organizacije

V. ODLUČIVANJE U TIJELIMA UDGRUGE

Članak 42.

Tijela Udruge pravovaljano odlučuju kada je prisutna, i ako ovim Statutom nije drugačije uređeno ,natpolovična većina izabranih članova pojedinih tijela .
Stavovi , zaključci i odluke tijela Udruge na njihovim sjednicama su usvojeni , ako su prihvaćeni većinom glasova prisutnih članova pojedinih tijela . Glasovanje je u pravilu javno, osim ako tijelo u kojem se glasa ne donose odluke o tajnom glasovanju, ili ako ovim Statutom nije uređeno drugačije.
U izuzetnim i žurnim slučajevima Predsjedništvo može pojedine odluke donositi pismenim izjašnjavanjem članova tog tijela, s tim da se na narednoj sjednici verificiraju te odluke.

Članak 43.

Za donošenje Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna potrebno je da se izjasni najmanje dvije trećine ukupnog broja izabranih članova Skupštine.
Prije donošenja Statuta, njegovih izmjena i dopuna obavezna je prethodna javna rasprava u članstvu Udruge, koja ne može biti kraća od 30 (trideset) dana.
VI. FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE

Članak 44.

Za izvršavanje svojih ciljeva i zadataka navedenih u članku 7. ovog Statuta, Udruga koristi materijalna i financijska sredstva iz ovih izvora:
– donacije iz Proračuna Grada Omiša,
– donacije iz Proračuna Općine Dugi Rat, Šestanovac , Zadvarje i Podstrana
– donacije iz sportskih saveza grada i općina,
– članarina
– donacije pravnih i fizičkih osoba,
– prihodi od vlastitih djelatnosti
– financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave te fondova ili inozemnih izvora,
– ostali prihodi.

Članak 45.

Materijalno i financijsko poslovanje Udruge vodi se u skladu sa pozitivnim zakonskim odredbama i propisima, a na temelju godišnjeg programa rada i financijskog plana.
Naredbodavci po financijskom planu su Predsjednik Udruge i dopredsjednici Predsjedništva. Predsjedništvo može pored predsjednika i dopredsjednika ovlastiti i druge osobe za financijsko-materijalno poslovanje.
Naredbodavci-računopolagači i svi ostali ovlašteni članovi Udruge odgovaraju materijalno i krivično i disciplinski u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.
Osoba koja vodi financijsko-materijalno knjigovodstvo za Udrugu, može na temelju odluke Predsjedništva za svoj rad biti nagrađena.

VII NADZOR

Članak 46.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.
Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili neki drugi opći akt Udruge, Ovlašten je pisanim putem na to upozoriti Predsjedništvo te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
Predsjedništvo će najkasnije u roku od 30 dana postupiti po pisanom zahtjevu člana i otkloniti nepravilnosti ukoliko ih je bilo.

VIII. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 47.

Udruga prestaje radom odluke Skupštine Udruge ili ako se ispune zakonske pretpostavke o prestanku rada i nadležni organ o tome donese konačno rješenje.
Odluka Skupštine o prestanku rada Udruge donosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine.
U slučaju prestanka rada Udruge, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine, sukladno Statutu.
Odluku o imovini Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine Udruge.
Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Na skupštini članovi odabiru likvidatora Udruge na prijedlog Predsjedništva Udruge. Likvidator može biti fizička ili pravna osoba i ne mora biti član Udruge, a imenuje se većinom glasova prisutnih članova na Skupštini.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra Udruga.
Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka. Likvidator provodi postupak likvidacije u skladu sa zakonskim propisima.
Likvidator za svoj rad ima pravo na nagradu.
Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja osoba ovlaštenih za zastupanje.
IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 48.

Spor ili sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati ,a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora ili sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se Pravilnikom kojeg donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. ukoliko spor ili sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član se najprije obraća udruzi da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Izmjene i dopune Statuta se donose na način propisan za njegovo donošenje.
Poticaj za izmjenu i dopunu Statuta može dati svaki član Udruge.
Obveze tumačenja odredaba ovog Statuta daje Predsjedništvo.

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana ovjere i upisa u registar udruga nadležnog ureda državne uprave.
PREDSJEDNICA UDRUGE:
NATALI STANIĆ