STRATEŠKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“

Na temelju članka 24. Točka 3. Statuta Udruge osoba s invaliditetom „Agape“
na sjednici Redovne godišnje Skupštine donesen je

STRATEŠKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“
RAZDOBLJE OD 2014. – 2017. GODINA

PODRUČJE DJELOVANJA:
Prva smo Udruga koja je osnovana sa ciljem da okuplja osobe sa invaliditetom na području grada Omiša te općina Šestanovac, Zadvarje, Dugi Rat i Podstrana (što je otprilike 380 km/2).
GRAD OMIŠ
Grad Omiš je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Grada Omiša su naselja Blato na Cetini, Borak, Ćelina, Ćišla, Donji Dolac, Dubrava, Gata, Gornji Dolac, Kostanje, Kučiće, Lokva Rogoznica, Marušići, Mimice, Naklice, Nova Sela, Omiš, Ostrvica, Pisak, Podašpilje, Podgrađe, Putišići, Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Stanići, Svinišće, Trnbusi, Tugare, Zakučac, Zvečanje.
Prema popisu stanovništva iz 2011.g. u Gradu Omišu živi ukupno 14.936 stanovnika od čega 7.489 žena.
Područje Grada Omiša obuhvaća područje naselja sa zapadne strane omeđeno granicom Grada Omiša i Općine Dugi Rat (granica pocima na moru zapadno od auto-kampa “Ribnjak” ide potokom prema sjeveru do Jadranske ceste, Jadranskom cestom u pravcu Omiša do spomenika Franji Kluzu, cestom prema starom selu Duće do kuće Rajka Opačka, preko istočnog dijela kuće Rajka Opačka u pravcu sjeverozapada na granicu k.o. Tugare), zatim južnom granicom k.o. Tugare skreće prema sjeveru zapadnim granicama k.o. Tugare, k.o. Dubrava, k.o. Dolac Donji do rijeke Cetine, skreće prema jugoistoku rijekom Cetinom do granice k.o. Dolac Gornji, k.o. Srijane, do zapadne granice k.o. Nova Sela, nastavlja zapadnom granicom k.o. Nova Sela do k.o. Biorine, onda ide sjevernom granicom k.o. Nova Sela, k.o. Blato do k.o. Kreševo, skreće prema jugu istočnim granicama k.o. Blato, k.o. Kostanje, k.o. Podgrađe, k.o. Slime i k.o. Rogoznica do mora.
Površina Grada Omiša je 266,2 km2 (26.620 ha).
Grad Omiš smjestio se na ušću rijeke Cetine, 21 km južnije od grada Splita . Povoljan položaj omogućio mu je obranu u prošlosti, a danas je jedinstvena zanimljivost na hrvatskoj obali. Impozantna kamena vrata, kroz koja se bistra Cetina ulijeva u more – predstavlja geološki simbol ovog starog grada, a rijeka ujedno stvara jedini put u zalede od rijeke Jadro do Vrulje.
POVIJEST GRADA OMIŠA
Povijesno središte grada smješteno je na istočnoj obali Cetine, a u antičko vrijeme naselje se vjerojatno nalazilo sjevernije od današnjeg, u zaseoku Baučići. Podrijetlo naziva grada potječe od slavenske rijeci HOLM / HUM, što je prevedenica ilirsko-grčke rijeci ONAION / ONEON, a znaci brijeg, brdo, mjesto na brijegu ili da je ONEUM prozvan po rijeci Cetini koju su grčki kolonisti u donjem toku zvali Nestos iz čega se izvodi ime grada Oneum (Onaeum). Srednjovjekovni se grad naziva Olmissium, Almivssium, a u doba mletačke vlasti Almissa. Današnje se ime Omiša izvodi iz srednjovjekovnog imena. U srednjem vijeku gusarstvo je za Omišane bio važan nacin stjecanja. Omišani su bili poznati gusari, što im je olakšao položaj grada, a i njihove lagane i brze brodice. U vrijeme najvećih pohoda na čelu omiških gusara bili su knezovi Kačići, koji su puna dva stoljeća predvodili napade na papinske galije i trgovačke brodove moćne Venecije, Dubrovnika, Splita, Kotora. Nakon Kačića, gospodari Omiša su bili knezovi Šubići, braca Horvat koji su bili pod zaštitom bosanskog kralja Tvrtka I, bosanski velmoža Hrvoje Vukčić Hrvatinić, ban Ivaniš Nelipić, obitelj Matka Talovca koja vlast nad gradom dobiva od kralja Žigmunda, te bosanski vojvoda Stjepan Kosaca. Nakon što je Ladislav Napuljski 1409. prodao Dalmaciju Mletačkoj Republici, 1444. i Omiš je priznao vlast Mletaka u cijem sastavu ostaje do 1797. god. Nakon propasti Venecije, Omiš pripada Austriji sve do 1805. god., , a od 1805 – 1813. francuskoj upravi. Nakon pada Napoleona Omiš zauzima, kao i cijelu Dalmaciju, austrijska uprava gdje i ostaju sve do kraja Prvog svjetskog rata.
POLJICA
Poljica su nekada bila upravno-politički a danas su samo geografsko-povijesni pojam. To je nevelik prostor između uvira rijeke Cetine u Omišu i rječice Žrnovnice u Stobreću. U zaleđu se prostiru preko planine Mosor do Cetine ispod Garduna blizu Trilja. Po zemljopisnoj strukturi Poljica se odlikuju iznimnom ljepotom i bogatom povijesnom prošlošću. U odgonetanju davne i novije povijesne zbilje seljačke republike Poljica, poznate i pod nazivom Poljička knežija, nastala je od Ivana Luciusa iz 17, stoljeća do danas obimna literatura u našoj i svjetskoj historiografiji. U mnoštvu napisanih stranica o svakidašnjem životu Poljica, geografskim i povijesnim značajkama, geološko-morfološkim i klimatskim osobitostima zemljišnog prostora, arheološkim nalazima, toponomastičkoj i jezičnoj gradi pojavljuju se u novije vrijeme monografski prikazi i zbornici znanstvenih radova ne samo o tome području u cjelini nego i o pojedinim njegovim dijelovima (Podstrana, Dugi Rat, Jesenice i dr). Ipak, po mišljenju A. Laušića, moramo priznati da još nemamo jedno sustavno djelo o srednjovjekovnim Poljicima koje bi, bez rodoljubnih zastranjivanja, na temelju povijesnih činjenica analitičko-kritički prikazalo presudne događaje poljičke prošlosti, osobito u doba narodnih vladara, i odnos Poljičana prema Neretvanskoj kneževini. Već je rečeno da se Laušić protivi tezama prema kojima su Poljica bila sastavnim dijelom Neretvanske Kneževine, koja je svoju zapadnu granicu protegla sve do Žrnovnice i time veliki dio poljičkog prostora izdvojila iz sastava Hrvatske sve tamo do XVI. stoljeća.

OPĆINA DUGI RAT

Dugi Rat smjestio se na obali Jadranskog mora, na državnoj cesti Split – Dubrovnik (D8), 15 km jugoistočno od Splita, odnosno 5 km zapadno od Omiša. Po posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Dugi Rat imala je 7.305 stanovnika, raspoređenih u 3 naselja:
Duće – 1.640
Dugi Rat – 3.507
Krilo-Jesenice – 2.158
Najstarija naselja u Općini nalaze se na nadmorskoj visini od 200 do 250 m, podno planine Perun (južna kosa Mosora), i to Jesenice, Zeljovići, Krug i Duće. Danas su zavidno napuštena, jer se stanovništvo godinama spuštalo na obalu, pogotovo posljednjih trideset godina, zbog sve većeg razvitka turističkog prometa.
O starosti naselja podno planine govore i arheološki nalazi u špiljama Turskoj peći i Ponistricama, koje svjedoče o postojanju života na tomu području još od kamenoga doba. Trajnu naseljenost potvrđuju gradine i gomile iz kasnog brončanog i željeznog doba.
Stanovnici Poljica su gradine podizali na uzvisinama, jer su s njih mogli nadzirati okolna područja. Neke su gomile služile kao groblja, a neke kao granice ilirskih plemena.

OPĆINA ŠESTANOVAC

Općina Šestanovac nalazi se u srednjoj Dalmaciji, pripada splitskoj makroregiji i zaprema površinu od 89,5 km2. Na području Općine Šestanovac živi 2685 stanovnika s gustoćom od oko 30 stanovnika/km2, a obuhvaća naselje Šestanovac – administrativno središte, te naselja Grabovac, Katuni, Kreševo i Žeževica. Reljef ovog područja karakterizira pojas plodnih polja na lijevoj obali rijeke Cetine i usporednog krševitog grebena i zaravni. Omeđeno je brdom Vitrenik na sjeveru, brdom Sidoč na istoku, planinom Biokovo na jugoistoku, veličanstvenim kanjonom rijeke Cetine na jugu i brdom Kreševnica na sjeverozapadu.

OPĆINA ZADVARJE

Općina Zadvarje je smještena u obalnoj mikroregiji Splitsko-dalmatinske županije, između Općine Omiš i Brela, u uvali Vruja od koje se prostire preko prijevoja Dubci ka unutrašnjosti do granice s Općinom Šestanovac.
Na moru je razgraničena s Općinom Selca.

Općina Zadvarje je približne veličine kopnenog dijela 13,22 km2, a obuhvaća 9 međusobno povezanih zaselaka: Dubci, Potpoletnica, Krnići, Krželji, Popovići, Santrići, Pejkovići, Krčići i Zadvarje, i u kojima danas živi tristotinjak stanovnika.
Obalni dio Općine u dužini od cca 4 km, se nalazi u uvali Vrulja koji je,po svojoj specifičnosti, morski dio, zaštititi u kategoriji (hidrološkog) spomenika prirode.

OPĆINA PODSTRANA

Općina Podstrana pripada području Splitsko-dalmatinske županije. Smještena je uz jugoistočni bok grada Splita, oko 7 km od povijesne gradske jezgre, u podnožju primorskog grebena planinskog masiva Mosor (1330 m). Prostire se na prostoru 11,5 km/2 površine, od podnožja planine Perun uz donji tok rijeke Žrnovnice na sjeverozapadu, do brežuljka Mutogras na jugoistoku. Obalni dio Podstrane proteže se 6 km longitudinalno, nizom razvedenih šljunkovitih uvala i plaža.
U sastavu općine nalazi se pet naselja: najstarija je Gornja Podstrana pod vrhom Peruna, na nadmorskoj visini između 290 i 340 m. Najviši i najistaknutiji položaj ima bilo Peruna s najvišim vrhom Križ 533m. Uz obalu od sjeverozapada prema jugoistoku nižu se naselja: Strožanac, Grljevac, Sveti Martin, Mutogras. Jadranska cesta povezuje ih u kontinuiran izdužen urbani pojas, koji se od obale mora uspinje uz pitome obronke Peruna.

O UDRUZI
Naša Udruga osnovana je 17.01.2003. godine na inicijativu nekolicine invalidnih osoba.
Udruga je socijalno-humanitarna, neprofitna udruga osnovana sa svrhom promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova bez namjere stjecanja dobiti. Udruga čini slobodno i dobrovoljno udružene osobe oboljele od distrofije, osobe s posljedicom cerebralne i dječje paralize, paraplegijom, amputacijom ekstremiteta i oštećenjem tjelesnih organa i njihovih funkcija i njihovi roditelji ili skrbnici, te druge fizičke i pravne osobe voljne da organizirano potiču mjere i akcije na rehabilitaciji, socijalizaciji, skrbi i poboljšanju socijalnog i životnog statusa osoba s invaliditetom.
U prvim godinama rad Udruge je bio usmjeren na razbijanje predrasuda prema organizacijama civilnog društva uopće, pa tako i prema našoj udruzi. Prvotno djelovanje Udruge odvijalo se po kafićima i stanovima. 2006 g. dobivamo od grada Omiša prostor od 17 m2. Od rujna 2010.g. Iznajmljujemo neophodnih 33 m2, preko trogodišnjeg programa MZSS-a. To nam je omogućilo proširenje aktivnosti, ali i uvođenje novih usluga.
2013. godine smo obavješteni da smo prošli EU projekt Širenje mreže socijalnih usluga-poludnevni boravak za OSI pod nazivom „Kuća sretnog čovjeka“ , na kojem nam je grad Omiš partner sa prostorom.
U tu svrhu dobivamo od grada novi prostor, nekadašnje disco, od cca 300 m2 na dvije etaže sa velikim parkingom i prekrasnim dvorištem površine cca 70 m2.
Prostor je zahtijevao potpunu prilagodbu. Građevinski radovi su trajali 6 mjeseci. Uključivali su prilagodbu wc za OSI, potpuno rušenje i prilagodbu kancelarije, uređivanje ostalog prostora (pituravanje, podizanje poda, postavljanje rampi i sl). U financiranju radova prilagodbe prostora imali smo podršku Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju OSI, a ostalo smo vlastitim sredstvima. Oprema namještajem je financirana iz EU projekta „Kuća sretnog čovjeka“
Rad udruge je s godinama odlično prihvaćen i ocijenjen od samih korisnika ali i od jedinica lokalne zajednice. Svjesni smo da smo svojim angažiranjem i radom na sebe preuzeli i određenu društvenu odgovornost. Time smo se nametnuli i lokalnoj upravi kao ozbiljan partner u rješavanju određenih socijalnih problema.
Tijela udruge su: Skupština
Predsjedništvo – 7 članova
Nadzorni odbor – 3 člana

VIZIJA:

Stvaranje sustava u kojem će osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i
mogućnostima, biti tretirane tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

MISIJA:

Aktivno sudjelovanje u društvenoj skrbi i okupljanje osoba s invaliditetom radi promicanja,
zaštite zajedničkih zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, te ispunjavanje
punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i očuvanja dostojanstva osoba s
invaliditetom.

VRIJEDNOSTI I PRINCIPI:
U udruzi nije dopuštena diskriminacija osoba po rasi, boji kože, spolu, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, narodosnom, etičkom ili socijalnom porijeklu, prema socijalnom ili imovnom stanju, sindikalnom članstvu, a poglavito po vrsti i uzroku invaliditeta te kršenje sloboda i prava čovjeka i građana.

PROCJENA STANJA:

Svi navedeni projekti i dodatne aktivnosti dali su nam mogućnost jasnijeg uvida u stanje na terenu. Provedena je analiza učinjenog i postignutog.
Broj članova Udruge neprestano se povećava. To nas jednim dijelom veseli, jer se u većem djelu radi o osobama s invaliditetom koji su svoju invalidnost stekli davno ali su ih aktivnosti i vidljivost Udruge navele da nam se pridruže.
Isto tako uvidom u registar članova, došli smo do zaključka kako je veći dio članova stariji od 40 godina, isto tako se velika većina članova nalazi u ruralnoj sredini. Tomu trebamo prilagoditi i naše aktivnosti.
Iskoristili smo anketu iz projekta IPA IV – Širenje mreže socijalnih usluga, koju smo proveli u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb. Anketom su obuhvaćeni korisnici CZSS-a (jer pretpostavljamo da ako su korisnici Centra, imaju i neki oblik invaliditeta a nisu uključeni u udrugu) i članovi udruge. Ukupno je ispitano preko 500 korisnika. Dobili smo odgovore na pitanja koja su nam značajna u definiranju njihovih potreba (od pomoći u kući, med gimnastike, poludnevnog boravka… do izleta, druženja….)
PROSTOR:
Danas djelujemo u novom prostoru koji smo dobili od grada Omiša, ukupne površine cca 300 m2. Prostor je bio posve neprilagođen (nekadašnje disco). Prostor smo djelimično prilagodili, odnosno za sada, donju etažu. A to znači da smo prilagodili WC za osobe s invaliditetom, ured prilagodili za djelatnika osobu sa invaliditetom, cijeli prostor prilagodili rampama i kompletno opremili namještajem (fotelje, kauči, stolovi, stolice, kuhinjski aparati…iz IPA projekta)
U slijedećem periodu nam je za cilj prilagoditi i urediti gornju etažu. A to znači, ugraditi vanjski ili unutarnji lift, kako bi prostor bio dostupan svim našim članovima, i urediti rasvjetu.
RAD UPRAVNIH TJELA:

Zbog obima posla, Predsjedništvo se sastaje svakih 50-tak dana, zajedno sa Nadzornim Odborom. Nemoguće je u dva sata kvalitetno proći Izvještaj o radu iz prethodnog perioda i dogovoriti rad za idući period.
Uveli smo praksu organiziranja jednog radnog vikenda za Predsjedništvo i Nadzorni Odbor. Takvu svojevrsnu timsku suradnju, uz prisutnost knjigovođe, organiziramo jednom godišnje, pred samu Skupštinu. Tada pripremimo i izvještaje i planove rada za idući period. Uvjereni smo kako je ovo najbolji način kako se članovi upravnih tijela mogu kvalitetno upoznati sa svime što se radilo u proteklom periodu.

PRIJEVOZ:

Udruga posjeduje vlastito kombi vozilo, u potpunosti prilagođeno i atestirano. Kontinuirano prevozimo u škole i ustanove učenike i djecu sa teškoćama u razvoju. Također kombi služi i za prijevoz ostalih članova na terapije, druženja, izlete
Za provođenje ove usluge, u financiranju, imamo veliku podršku JLZ, posebno grada Omiša i općine Podstrana
EU PROJEKTI:
Pred nama su izazovi financiranja kroz EU projekte. Trebamo se educirati kako bi mogli što kvalitetnije aplicirati.
Udruga se i prethodnih godina većim dijelom financirala putem natječaja resornih ministarstava.

U periodu provođenja prethodne strategije 2010-2013 provodili smo i opravdali slijedeće projekte:

2010.
– Pilot projekt osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta – 110.673,00 – MOBMS
– Pilot projekt osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta – 367.310,00 MOBMS
– Osnovna djelatnost – 154.400,00 – MZSS
– Usluga pomoći u kući za OSI u ruralnoj sredini – 617.000,00 – MZSS (trogodišnji program/prva godina)
– Hipoterapija – kroz slobodno vrijeme s osmijehom – 82.500,00 – MZSS
– Pružanje pomoći u provođenju aktivnosti 19.715,58 HZZ

2011.
– Pilot projekt osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta – 632.143,70 – MOBMS
– Usluga pomoći u kući za OSI u ruralnoj sredini – 636.000,00 – MZSS (trogodišnji program/ druga godina)
– Interventna pomoć udruzi za pružanje socijalnih usluga u ruralnoj sredini – 49.000,00 – MZSS
– Info pult korak prema neovisnom življenju – 160.000,00 – MZSS
– Pružanje pomoći u kući invalidnim i starijim osobama 19.596,82 HZZ
– Pratnja osobama s invaliditetom na terapije 58.906,94 HZZ
– Pomoć u kući za osobe s invaliditetom 94.962,05 HZZ

2012.
– Pilot projekt osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta 504.534,00 – MSPM
– Usluga pomoći u kući za OSI u ruralnoj sredini 296.800,00 (trogodišnji program/ treća godina) – MSPM
– Asistent u nastavi – 180.250,00 – MSPM
– Neki novi vidici – 8.000,00 SDŽ
– Pomoć u kući za osobe s invaliditetom 10.665,55 HZZ ( 23/07/2012 – 22/10/2012 )
– Pomoć u kući za osobe s invaliditetom 59.414,76 HZZ ( 01/04/2012 – 30/06/012 )
– Pratnja osobama s invaliditetom na terapije 29.707,38 HZZ ( 01/04/2012 – 30/06/2012 )

2013.
– usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom – 592.700,00 MSPM
– Usluga pomoći u kući za OSI u ruralnoj sredini 212.000,00 (trogodišnji program/ treća godina) – MSPM
– IPA IV Širenje mreže socijalnih usluga – poludnevni boravak za OSI „Kuća sretnog čovjeka“ u tajanju od 18 mjeseci
– Socijalnim uslugama do neovisnog življenja – 102.000,00 – MSPM
– Neki novi vidici – 9.000,00 SDŽ
– Pomoć u kući za osobe s invaliditetom 298.355,70 HZZ ( 16/05/2013 – 15/11/2013 )
– Medicinska gimnastika u kući korisnika 38.900,76 HZZ ( 16/05/2013 – 15/05/2014 ) 1.
– Medicinska gimnastika u kući korisnika 38.900,76 HZZ ( 16/05/2013 – 15/05/2014 ) 2.
– Pomoć u kući za osobe s invaliditetom 67.292,46 HZZ ( 10/2013 -3/2014 )
– Pomoć u kući za osobe s invaliditetom 9.668,10 HZZ ( 10/2013 -3/2014 )
– Voditelj kreativnih radionica 38.900,76 HZZ ( 01/07/2013 – 30/06/2014 )
– Medicinska gimnastika u kući 38.900,76 HZZ ( 01/07/2013 – 30/06/2014 )

2014.

– Osloni se na mene – 50.000,00 – MZOS

STRATEŠKI CILJEVI

1. Prikupljanje i obrada podataka o osobama s invaliditetom

2. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici –
pomoć u kući, poludnevni boravak za osi, medicinska gimnastika, prilagođeni
prijevoz

3. Praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom i pružanje pomoći u ostvarenju njihovih zakonskih prava.

4. Zapošljavanje OSI i neovisno življenje

5. Prikupljanje i podjela humanitarne pomoći

6. Razvoj volonterstva i promicanje vrijednosti volonterskog rada u svrhu izvaninstitucionalnog oblika pružanja pomoći

7. Informiranje članova i javnosti o radu udruge

8. Umrežavanje sa srodnim udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini

9. Suradnja sa srodnim organizacijama i institucijama

10. Edukacija

11. Razmatranje i rješavanje ostalih pitanja od interesa za redovne članove i njihove obitelji iz djelokruga rada Udruge.

12. Rušenje predrasuda

STRATEŠKE MJERE ZA REALIZIRANJE CILJEVA

1. Prikupljanje i obrada podataka o osobama s invaliditetom

Prikupljanjem podataka naših djelatnika na terenu, u suradnji sa liječnicima opće prakse pri Domovima zdravlja, CZSS-om, stalno dolaziti do što objektivnijeg broja OSI. I njihovih potreba. Po mogućnosti i željama uključivati nove invalidne osobe u Udrugu.
2.Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – pomoć u kući, poludnevni boravak za osi, prilagođeni prijevoz
– POMOĆ U KUĆI
Dosadašnjim radom , analizom i procjenom stanja (na osnovi provedenih anketa) zaključili smo da našim članovima nije dovoljno organizirati „samo“ druženja i izlete. Zbog velike udaljenosti (ruralna sredina) oni nisu u mogućnosti dolaziti na organizirane radionice u Udruzi i slične aktivnosti. Misao koja nam se nameće je „kada ne možete vi k’ nama, doći ćemo mi vama“.
Nadalje, najviše što naši članovi preko institucija mogu ostvariti je odobravanje naknade za tuđu njegu i pomoć ili jednokratnu financijsku pomoć u toku godine. Našim članovima treba mnogo više. Treba im konstantna briga i skrb, kako bi živjeli ispunjenim životom neovisno o svom fizičkom stanju. Naše iskustvo je do sada pokazalo da nema svrsishodne usluge ako korisniku ne pristupimo individualno. Tek kada se uzmu u obzir sve okolnosti u kojima naš član živi, od dijagnoze i stupnja oštećenja do obiteljskih prilika i mjesta boravka, može se organizirati određena usluga.
Udruga ima volje i mogućnosti na takav način pristupiti problemu, te vjerujemo da je organiziranje socijalnih usluga direktno u kući pravi način da se OSI osnaže u svakom smislu, socijalnom i psihofizičkom.
U tu svrhu , pored redovnih djelatnika za obavljanje ove usluge, potrebno je imati i interventnu pomoć ili formirati mobilni tim koji bi pružao određenu uslugu (domaćice, njegovateljice)
Usluga Pomoć u kući obuhvatila bi pomoć u kućanskim poslovima, pomoć u pripremi hrane, nabavka namirnica, druženje i pratnja, plaćanje računa i sl. Usluga bi se provodila po potrebi; svakodnevno, više puta tjedno, jednom tjedno. Korisnici, bi dakle, bile invalidne osobe, koje žive same ili bez kontinuirane pomoći obitelji, bez obzira na dob, spol, dijagnozu.
Naglašavamo kako su naši članovi uglavnom korisnici invalidske mirovine, koja im nije dovoljna ni za najosnovnije troškove, naknadu za njegu i pomoć uglavnom potroše u zadovoljavanju osnovnih potreba. Imajući to u vidu, zapošljavanjem domaćica ili njegovateljica ove usluge bi bile besplatne.
– POLUDNEVNI BORAVAK
Također, procjenom stanja naišli smo i na veliki broj potrebitih i zainteresiranih za uvođenjem poludnevnog boravka.
U Omišu ima kuća na kojoj iznad ulaza stoji natpis:
„Zahvaljujem Ti, Gospodine, što sam bio na ovom svijetu“. U Omišu je poznata pod nazivom „Kuća sretnog čovjeka“. To je i naziv našeg prvog EU projekta, kojim smo uveli poludnevni boravak za OSI, jedinstvenu uslugu na našem području.
Svojim djelovanjem želimo kod naših članova izazvati takav osjećaj. Želimo da žive dostojanstveno, okruženi s obitelji i prijateljima i sa što manje brige kako će zadovoljiti svoje osnovne potrebe.
Poludnevni boravak je pokrenut u veljači 2014. Nadamo se da će ova usluga biti prepoznata i od naših korisnika kao važna, i da će sa punim povjerenjem boraviti u prostoru.

– MEDICINSKA GIMNASTIKA

U svrhu rehabilitacije i dalje nastavljamo sa već uvedenom uslugom medicinske gimnastike i to na način da se jedan dio obavlja u prostorijama udruge, a jedan dio u kućama naših korisnika. To se pokazao kao najoptimalnije rješenje. Također je potrebno nastaviti i edukaciju za članove i njihove obitelji kako bi i bez rehabilitatora mogli nastaviti sa svojim vježbama
.
Kod odlazaka na teren, znamo već da se pojavljuje i dodatni trošak- trošak prijevoza do korisnika. Mogućnost za to nalazimo u sufinanciranju prijevoza grada Omiša. I ovdje je potrebna suradnja sa liječnicima koji bi nas upozoravali na one naše članove kojima je potrebna pojačana njega. Mislimo da smo uvođenjem ove usluge poradili i na motivaciji naših članova kroz brigu o vlastitom fizičkom stanju i zdravlju.
Za provođenje ove usluge u udruzi je već četiri godine zaposlen fizioterapeut, osoba sa 90% oštećenjem vida. Isti djelatnik je pri kraju stručnog usavršavanja (VŠS) te ga svakako trebamo zadržati.
-PRIJEVOZ PRILAGOĐENIM KOMBI VOZILOM
Udruga djeluje na teritorijalno velikom području, a najveći dio se odnosi na ruralnu sredinu gdje često nema organiziranog ni redovnog prijevoza. Naši članovi su tako u velikim problemima kada trebaju prijevoz za neku svoju potrebu.
U tu svrhu kupili smo i prilagodili kombi vozilo, koje je nakon isplate zadnje rate u 9.mj. 2009.god sada u vlasništvu Udruge.
Već tri godine također provodimo organizirani prijevoz za djecu i učenike sa teškoćama u razvoju do škola i ustanova. Ova usluga se dogodila na inicijativu roditelja iz općine Podstrana. Također i na području grada Omiša ima djece koja nisu zbrinuta sa prijevozom, pa roditelji sami djecu voze do škola i ustanova.
U oba slučaja se pojavljuje nekoliko problema: djeca nemaju adekvatan prijevoz, a roditelji su u situaciji da su „socijalni slučaj“, jer ako voze svoje dijete u školu ne mogu raditi.
Suradnja sa općinom Podstrana je izuzetna. Kako smo se potvrdili kao kvalitetni partneri suradnja se nastavlja na način da financiraju trošak prijevoza i dio servisa. Ostale troškove prijevoza OSI pokrivamo proračunskim sredstvima grada Omiša.
Kako bi se prijevoz mogao obavljati kvalitetno potrebno je kontinuirani rad jednog vozača na puno radno vrijeme. A po potrebi i čak još jedan vozač na pola radnog vremena (zbog dviju smjena u školama).

OSOBNI AISSTENT
Uslugu Osobnog Asistenta provodimo od 2007. Godine. Od prvotno 4 osobna asistenta udruga sada zapošljava njih 13. Ova usluga je prepoznata i od države kao potrebna i neophodna za one OSI koje su teško pokretne i nesamostalne u svakodnevnom životu. Osobni asistenti pomažu invalidnim osobama obavljati poslove koje zbog prirode oštećenja ne mogu obaviti sami. Tako im asistent (kojeg sami odaberu) pomaže u održavanju osobne higijene, fizioloških potreba, odijevanju hranjenju, pripremanju obroka ili davanju lijekova, sitnim kućanskim poslovima, kupnji, administrativnim poslovima, odlascima liječniku i sl. Ono što većina naših korisnika ističe je mogućnost druženja, zajedničke šetnje i odlasci van kuće, što pomaže njihovoj socijalizaciji i življenju dostojnom čovjeka. Isto tako važno je naglasiti, kako osobni asistent ovako smišljenim projektom umnogome pomažu i obiteljima, ukoliko ih korisnik ima, te sredini u kojoj žive. U MOBMS-u (koji je nositelj ovog projekta) ističu kako je prosječna ocjena zadovoljstva korisnika 4.38. Jedina pritužba se odnosi na broj radnih sati, koji je nedovoljan – 20 radnih sati na tjedan, odnosno 80 radnih sati na mjesec. Donošenjem zakona trebao bi se povećati broj sati, isto tako, ova usluga bi na taj način bila dostupna svim OSI, dakle i onima koji nisu članovi udruga. Dakle, nestrpljivo očekujemo donošenje zakona o Osobnom asistentu, a do tada sa velikim zadovoljstvom obavljamo taj posao.

AISTENTI U NASTAVI
Opći cilj usluge je osigurati kvalitetnu edukaciju djece s posebnim obrazovnim potrebama.
Specifični cilj usluge je nastavak pružanja uvedene usluge pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi u Podstrani. Kroz kontakte s roditeljima čija djeca su članovi naše udruge utvrdili smo veliki broj problema na koje nailazi obitelj čije dijete ima posebne odgojno-obrazovne potrebe, bilo da se radi o isključivo motoričkim poteškoćama , bilo da se radi o dijagnozi koja u sebi sadržava blažu mentalnu retardaciju. Stav svih roditelja je bio da dijete svakako treba biti uključeno u redovan obrazovni sustav, iako svi učitelji nisu educirani za specifičnost rada s djecom s teškoćama, pa i uz najbolju volju ne mogu postići izvrsne rezultate. Međutim, uz dodatnu edukaciju učitelja i tehničku podršku asistenta u nastava, dijete može ravnopravno sudjelovati u svim aspektima nastavnih sadržaja, dobiva kvalitetno obrazovanje i postaje punopravni član društva konkurentan na tržištu rada.
S problemima uključivanja djece s teškoćama u redovan obrazovni sustav sreli smo se i kroz pružanje usluge prilagođenog prijevoza do škole ( Omiš- Split, Podstrana- Strožanac), te smo odlučili odgovoriti izazovu inkluzivne edukacije. Nakon kontaktiranja škola koje su pohađala djeca s teškoćama članovi Udruge, utvrdili smo da postoji dosta nesigurnosti i nejasnoća među djelatnicima škole, nastavnicima i liječnicima školske medicine. Također smo naišli i nerazumijevanje kod samih roditelja, kojima nije bila u potpunosti jasna uloga pomoćnika u nastavi. Iako smo kroz individualne razgovore i sastanke stručnih timova uspjeli prikazati prednosti pomoćnika za dijete s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama , uvidjeli smo potrebu za predstavljanje institucije pomoćnika u nastavi svim ključnim dionicima i široj zajednici, a sve s ciljem da ovakav oblik podrške postane praksa u našim školama.
Poduzeli smo sve potrebne radnje kako bi preduvjeti za uspješno uvođenje usluge pomoćnika u nastavi na području djelovanja Udruge bili kvalitetno ispunjeni. Stručni timovi škole kategorizirali su svako pojedino dijete i utvrdili su potreban broj sati asistencije ovisno o individualnim potrebama djece. Također su pripremili naputke za asistenta svakog pojedinog djeteta. Roditelji su detaljno upoznali stručni tim sa svim poteškoćama i specifičnostima dijagnoze svog djeteta, kako bi naputci za pomagača u sebi sadržavali sve potrebno za kvalitetnu suradnju pomagača i djeteta.
Stručni timovi škola ( logopedi, defektolozi, psiholozi,liječnici školske medicine ) imat će i za vrijeme provedbe projekta značajnu ulogu na uspješnom uvođenju asistenta u nastavi kroz praćenje postojeće podrške i eventualno određivanje novih nivoa i količine podrške koja će ovisiti o mogućnostima svakog pojedinog djeteta. Također će pratiti rad pomagača, napredovanje djeteta, te će prikupiti povratne informacije od nastavnog osoblja.
Ono što je direktan rezultat postignut u proteklom periodu provođenja ovog projekta je svakako probuđena svijest o potrebi rješavanja detektiranih problema kod djece s poteškoćama, ali i svijest o mogućnostima koje se institucijama i OCDima pružaju kroz razne poticajne Mjere ( HZZ, MZOS).Korištenjem ponuđenih mogućnosti dvije škole koje su u partnerstvu sa Udrugom u 2012. g. uvele uslugu pomoćnika u nastavi, proširili su je na veći broj učenika , te su je i kroz Mjere HZZa osigurali .Također je i škola koja kroz partnerstvo sa Udrugom osigurava uslugu pomoćnika u nastavi detektirala nove učenike koji će koristiti uslugu pomoćnika u nastavi.
Sa svim ključnim dionicima za provođenje ovog projekta potpisali smo Ugovore o suradnji, kako bi osigurali sve potrebne dodatne resurse za kvalitetno uvođenje usluge pomoćnika u nastavi. Općina Podstrana i Udruga su potpisale Ugovor kojim se Općina obvezuju sufinancirati prilagođen prijevoz djece s teškoćama do škole. Prijevoz obavlja Udruga prilagođenim i atestiranim kombi vozilom.
S OŠ „Strožanac“ Podstrana Udruga je potpisala Ugovor o suradnji kojim se škola obvezuje ustupiti svoj stručni tim za rad na provedbi projekta.

3. Praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom i pružanje pomoći u ostvarenju njihovih zakonskih prava.

Veoma smo zainteresirani za donošenje različitih zakona kojima se uređuje status i definiraju problemi osoba s invaliditetom.
Među važnijim zakonima smatramo Zakon o osobnoj asistenciji, budući da ga i samo provodimo kao Pilot projekt. Uslugu Osobnog Asistenta, za osobe sa najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta, provodimo od 2007. Od prvotno 4 osobna asistenta Udruga sada zapošljava njih 8. Ova usluga je prepoznata i od Države kao potrebna i neophodna za one OSI koje su teško pokretne i nesamostalne u svakodnevnom životu. Osobni asistenti pomažu invalidnim osobama obavljati poslove koje zbog prirode oštećenja ne mogu obaviti sami. Tako im asistent (kojeg sami odaberu, pod uvjetom da nije član uže obitelji: suprug/a, roditelj, dijete…) pomaže u održavanju osobne higijene, fizioloških potreba, odijevanju, hranjenju, pripreman ju obroka ili davanju lijekova, sitnim kućanskim poslovima, kupnji, administrativnim poslovima, odlascima liječniku, pratnji i sl. Ono što većina naših korisnika ističe je mogućnost druženja, zajedničke šetnje i odlasci van kuće, što pomaže njihovoj socijalizaciji i življenju dostojnom čovjeka. Isto tako važno je naglasiti, kako osobni asistenti ovako smišljenim projektom umnogome pomažu i obiteljima ukoliko ih korisnik ima, te sredini u kojoj žive. To je ujedno i preventivna usluga da se izbjegne institucionalizacija korisnika. U tadašnjem MOBMS-u (koji je nositelj ovog projekta) ističu kako je prosječna ocjena zadovoljstva korisnika 4.38. Jedina pritužba se odnosi na broj radnih sati, koji je nedovoljan – 20 radnih sati na tjedan, odnosno 80 radnih sati na mjesec. Donošenjem Zakona trebao bi se povećati broj sati. Isto tako, ova usluga bi na taj način bila dostupna svim OSI, dakle i onima koji nisu članovi udruga. Dakle, nestrpljivo očekujemo donošenje Zakona o osobnoj asistenciji, a do tada sa velikim zadovoljstvom ćemo obavljati taj posao.
Jedan od važnih zakona je i Zakon o socijalnoj skrbi, koji je pun nelogičnosti i uvelike ovisi o slobodnom tumačenju samih djelatnika CZSS-a.
Zakon o udrugama je također dokument koji se čeka godinama. Široki je pojam „Organizacije civilnog društva“, pa se tako u istom košu nalazimo i udruge osoba sa invaliditetom, kao i sportska i druga društva. Djelovanje udruga najviše ovisi o neizvjesnom financiranju. Dok se ne donese zakon, prepušteni smo vlastitoj upornosti, snalaženju… Sve to djeluje vrlo demotivirajuće na same voditelje udruga, kao i djelatnike, a samim time i na naše korisnike.
4. Zapošljavanje OSI i neovisno življenje
Već dvije godine u Udruzi je zaposlen administrator, osoba sa invaliditetom, 100 %, u invalidskim kolicima. Svojim radom je primjer i drugim invalidnim osobama, kao i poslodavcima da i osobama sa invaliditetom treba dati mogućnost da pokažu i dokažu svoje sposobnosti.
Udruga bi se trebala više potruditi oko educiranja poslodavaca o mogućnostima OSI, mogućnostima ostvarivanja poticaja, sufinanciranja prilagodbe radnog mjesta, sufinanciranja školovanja i sl. prilikom zapošljavanja OSI, preko Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju OSI.
Po novim saznanjima imamo za članove i određeni broj mladih ljudi, osoba s invaliditetom, kojima je problem zapošljavanje.
Već nam je poznat problem osoba s invaliditetom u ruralnim sredinama. Nova situacija na koju smo naišli, uključivanjem novih članova u udrugu, je zapošljavanje mladih ljudi, osoba s invaliditetom, koji žive udaljeni od gradova, gdje su mogućnosti zapošljavanja donekle veće nego u ruralnim sredinama. Jedna od prepreka je problem putovanja. Već narušenog zdravlja, u ionako otežanim uvjetima , jer je slabo ili nikako organiziran prijevoz među selima, postavlja se problem prijevoza kao jedan od ključnih. Zato razmišljamo o organiziranom stanovanju OSI kao jedno od rješenja u samom gradu Omišu. Mislimo da bi to stvorilo kvalitetne uvjete za zapošljavanje osoba s invaliditetom iz ruralnih područja.

5. Prikupljanje i podjela humanitarne pomoći

Jedna od aktivnosti kako pomoći teško pokretnim ali i socijalno ugroženima je prikupljanje i podjela humanitarne pomoći. Pri tom treba voditi evidenciju članova koje smo posjetili. Na koji način ćemo prikupljati pomoć bit će definirano planom za određenu godinu, ovisno o mogućnostima.

6. Razvoj volonterstva i promicanje vrijednosti volonterskog rada u svrhu izvaninstitucionalnog oblika pružanja pomoći

S ciljem senzibiliziranja i edukacije mladih ljudi vezano za problematiku osoba s invaliditetom, aktivno sudjelujemo u radu s volonterima osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Mladi volonteri su i do sada bili uključeni u organizacije naših manifestacija, kojima i sami prisustvuju. Tu suradnju treba i nastaviti.
Jedan novi vid suradnje uspostavili smo sa S.Š. „Jure Kaštelan“ u Omišu. To je škola strukovnih zanimanja: frizeri, kozmetičari, kuhari, vodoinstalateri, električari. Svi oni mogu, u za to propisanom obliku, volontirati pružajući takove usluge našim članovima. Dakle, volje i ideja za suradnju ima.
Jedan od projekata gdje aktivno sudjeluju volonteri jeste naša akcija „Klik“- edukacija usmjerena prevenciji rizičnog ponašanja u prometu, a provodimo je već pet godina zaredom, završnim razredima S.Š. Omiš. Tribina traje cijeli tjedan, po jedan školski sat i svoj doprinos daju članovi Udruge nastradali u prometu, liječnici Hitne pomoći, vatrogasci, članovi moto kluba „Omiški gusar“ te prometni policajci PP Omiš. Uvidjevši značaj teme i pozitivnu reakciju samih učenika biti ćemo ustrajni i provoditi je i u idućem periodu, zajedno sa našim volonterima.
Nekolicina naših članova, iako su invalidne osobe, također volontiraju obilazeći povremeno, a posebno u blagdanskim danima, teško pokretne članove.
Od grada Omiša dobili smo koncesiju za štand sa prodajnim suvenerima koji članovi i volonteri rade u našim radionicama. A na štandu se također volontira. Sve volonterske sate uredno prijavljujemo MSPM-u.
Sve su to smjernice na koji način ćemo nastaviti a i promicati volontiranje u našoj sredini.

7. Organiziranje društvenih, kulturnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti članova

Udruga sada raspolaže sa vrlo zanimljivim prostorom što nam sada olakšava provedbu mnogih aktivnosti. Do sada su od različitih materijala nastajali prelijepi radovi. Bilo je tu svega: gips, čipka, staklo, svila, boje. Naše članice-volonterke svoje slobodno vrijeme posvetili su stvaranju predmeta ručne izrade a koji su se koristili u različitim prigodama. Kao pokloni našim članovima, prilikom posjet i obilaska. Također i za naše prijatelje, goste na druženjima, partnere. Toliko su postale vješte da njihovim radovima koristimo i u prodajnim izložbama izložbe budu prodajne. Voljeli bi da se broj učesnika u radionicama poveća prije svega zbog socijalizacije, u svrhu vježbanja blage motorike, a potom i razvijanja određenih vještina.
Potrebno je i poželjno ponekad malo odšetati iz vlastite sredine i okruženja, a sve u dobrom, poznatom društvu, društvu gdje smo svi jednaki. U tu svrhu organiziramo izlete koji su dovoljno daleko (ne previše), na mjesta koja su svojom pričom i tematikom dovoljan mamac da nas izvuku iz naše svakodnevnice. Svi dosadašnji izleti su nam pokazali da među članovima postoji itekakva volja i želja, pa je i to jedna od obaveza. Bar jednom godišnje organizirati zajednički izlet.
Za volontere organiziramo posjete sajmovima (GAST,SASO), idemo na koncerte, predstave i to je odličan način međusobnog upoznavanja.
Svemu tome treba težiti i u budućem periodu.
Ne smijemo zaboraviti da među nama ima i onih koji zbog svog teškog fizičkog stanja nisu u mogućnosti prisustvovati našim izletima, druženjima, manifestacijama. Zato naši aktivni članovi i volonteri bar dva puta godišnje obiđu i te članove. Njima ne treba mnogo, radost zbog druženja je dovoljna. Ti susreti budu posebno dirljivi i danima poslije svi budemo pod dojmom. To nas obavezuje da ih i dalje posjećujemo.

Organiziranje nekih naših akcija prilagodili smo obilježavanju značajnih datuma. Za sada smo prilično uspješni. I želimo da sve one budu dio strategije. A to izgleda ovako:

Obilježavanje dana grada Omiša (mjesec svibanj) sudjelujemo sa dvije manifestacije

-„Svileni snovi“ prodajna izložba radova na svili. Rukom oslikani šalovi i marame, radovi su proizašli iz naših radionica.
.“Narodnim običajima preko prepreka“ manifestacija jedinstvena na području Splitsko Dalmatinske Županije. Okuplja osobe s invaliditetom, njihove obitelji i prijatelje iz udruga sa područja čitave SDŽ. Tema je izrada autohtonih domaćih jela i poslastica i pokazati pritom mogućnosti žena OSI. U prekrasnom ambijentu Radmanovih Mlinica, izletištu 5km od Omiša, posve prilagođenog OSI, žene imaju priliku sudjelovati u izradi domaćeg soparnika, poljičkog specijaliteta, koji zahtjeva veliku spretnost i vještinu, fritula, kruha ispod peke, a sve to uz odličan prigodni program. Manifestacija je cjelodnevna. Kako bi sve bilo u duhu tradicije glazbeni dio druženja upotpuni dalmatinska klapa, KUD Dugi Rat, Udruga „Poljica“ iz Gata, omiški gusari i glazbenici. Važan je duh zajedništva, što je poznato svima koji su bili na prethodnim manifestacijama.
Broj sudionika je sve veći. Na dosadašnjih pet manifestacija je sudjelovalo je preko 700 osoba s invaliditetom, članova njihovih obitelji, prijatelja, izvođača, volontera, gostiju…
Ponosni smo na ovaj događaj koji je prerastao u nacionalni događaj. Usput je upotpunio i turističku ponudu grada Omiša i okolice.
-„Neki novi vidici“ planinarska staza prilagođena OSI- planirati održavanje i organizirati posjete

Svjetski dan sjećanja na žrtve prometa-
„KLIK“ – akcija usmjerena prevenciji od rizičnog ponašanja u prometu koju provodimo već pet godina.
Smrtnost, stradanja u prometu, epidemije su svjetskih razmjera, koja će se kako predviđa svjetska zdravstvena organizacija (WHO) povećati tijekom sljedećih desetljeća, ukoliko se ne poduzmu ozbiljni koraci. Stoga pitanje sigurnosti u prometu i posljedice stradavanja doživljavaju sve veću pozornost svjetske javnosti.
Sve češća stradavanja sa stravičnim posljedicama (smrtnost ili teška invalidnost), nisu „samo“ obiteljska tragedija, već i ogroman demografski javno zdravstveni psihološki, ekonomski problem za cijelu zajednicu i zbog kojih naše društvo gubi neprocjenjive ljudske živote i zdravlje unesrećenih, ali i ogromna materijalna dobra. Zato je UN usvojio i pozvao na obilježavanje među svojim članicama Svjetski dan sjećanja na žrtve u prometu., svake treće nedjelje u studenom. Mi, kao Udruga, koja među svojim članovima ima upravo i teško nastradale u prometu, osjetili smo potrebu reagirati na brojne nesreće koje se događaju u našem kraju. Stoga smo se odlučili i na jednu edukativnu akciju među mladima, učenicima završnih razreda srednje škole, jer su oni ti koji se upravo uključuju u promet, stječu svoja prva iskustva. Edukacija se provodi s ciljem prevencije rizičnog ponašanja u prometu. Akcija je dobila jednostavan ali jasan naziv „KLIK“ i kao takva je postala prepoznatljiva među srodnim udrugama, medijima (SD, TV Jadran). A i samo MUP je prepoznalo akciju i stavilo je na svoje stranice. Proveli smo je u suradnji sa S.Š. Jure Kaštelan“ Omiš, prometnom policijom, bajkerima, liječnicima hitne medicinske pomoći. Edukacija se sastoji od kratkog predavanja službenika u prometu, kratko predavanje lječnika hitne pomoći o tome kako se ponašati na mjestu nesreće, bilo da ste sudionik ili možda slučajni prolaznik. Najzanimljiviji dio je kada naši članovi, nastradali u prometu, pričaju svoju priču o tome kako su nastradali (alkohol, umor, neopreznost,) i o svojoj rehabilitaciji. Svjesni smo kako nije jednostavno izići pred mlade i podsjećati se na tragične događaje. Oni su to shvatili kao svoju obavezu, u nadi da će njihova priča i sudbina potaknuti na razmišljanja. Kada bi kod jednog bar pokrenuli u onoj najvažnijoj sekundi, trenutku, „klik“ u glavi bili bi zadovoljni.

Obilježavanje dana grada Vukovara
„Moje svjetlo za moj Vukovar“
Vukovar je grad heroj. Heroj našeg domovinskog rata. Tome svjedoče stotine poginulih i ranjenih, materijalne štete, izbjeglica. U našem gradu provodimo obilježavanje dana grada Vukovara. Paljenjem svijeća odaje se pijetet i počast žrtvama Vukovara. Akcija se provodi u suradnji sa O .Š.“Josip Pupačić“ i S. Š. „Jure Kaštelan“ u Omišu, te OŠ Jesenice – Dugi Rat i OŠ Strožanac. Ima i humanitarni aspekt: učenici u školama prikupljaju novčane priloge kojima se pomaže potrebnima u Vukovaru.
Ovo je akcija koju želimo nastavljati jer potiče zajedništvo.

Međunarodni dan OSI 03.12.
Obilježavamo organiziranjem prigodnog druženja članova sa obiteljima. Različitim tribinama

Međunarodni dan volontera 05.12.
Kroz Udrugu godišnje prođe preko 30 volontera , od djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi i njihovih mentora, do veterana , volontera u najboljim godinama. Svi oni svojim volonterskim radom doprinose uspješnom radu udruge, i njihov doprinos je neprocjenjiv. Upravo iz tog razloga , na Balu volontera u organizaciji Regionalnog volonterskog centra Udruge MI , udruga predstavi svoje volontere, te najzaslužnijim volonterima dodijelimo godišnje nagrade za doprinos u volonterskom radu.

8. Informiranje članova i javnosti o radu udruge

U proteklom periodu smo uspostavili odličnu suradnju sa medijima!
U više nam je „Slobodna Dalmacija“ objavljivala tekstove koji su progovarali o pozitivnim primjerima iz rada udruge, te aktivnostima naših članova. Isto tako smo progovarali i o aktualnim problemima. Nekoliko puta smo imali i naslovnice.
Gostovali smo u emisiji „Normalan život“ HRT1, 7/2013. Emisija je imala i veliku gledanost. Bila je to odlična promocija rada udruge, u emisiji su se svojim izjavama uključili i gradonačelnik Omiša Ivan kovačić, takođe i predstavnik MUP-a SDŽ . Jedan od pokazatelja je i veliki zahtjev za prijateljstva na faceboku iz cjele države i inozemstva.
Na TV Jadran smo također gostovali u nekoliko emisija „Popodnevna čakula“ , „Veliki judi“. Također i na lokalnim portalima redovno se promoviraju naše aktivnosti (Dugi Rat vijesti, Fošal. hr). Nadamo se da ćemo i u buduće nastaviti započetu suradnju.
Vrlo važan način informiranja i obavještavanja o radu Udruge su društvene mreže. Aktivirali smo web stranicu udruga-agape.hr i stranicu IPA projekta agape-hph.com
Informiranje članova i javnosti također smo obavljali putem plakata ( kod organiziranja izleta, druženja, manifestacija,)
Jedan od načina je i tiskanje brošure kojom bi opširnije predstavili naš rad.

9. Umrežavanje sa srodnim udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini

Udruga je član Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije (MUOSID), član smo i Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida (HSUTI).
Imamo saznanja da se zbog pristupanja Hrvatske EU, možemo financirati i iz EU natječaja. U tu svrhu bi trebali biti i dio nekakvih EU asocijacija i mreža.

10. Suradnja sa srodnim organizacijama i institucijama

Suradnja sa srodnim udrugama je poželjna. Radimo na utvrđivanju zajedničkih strategija, organiziranju druženja kako za voditelje udruga, tako i naših članova. To su udruge iz Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, Društvo Multiple skleroze Split- pri udruzi je osnovan Klub MS (jer imamo zajedničke članove), HSUTI i sl. Na našim manifestacijama („Narodnim običajima preko prepreka“), a i drugim sličnim druženjima pozivat ćemo i dalje udruge sa šireg područja RH kako bi proširili suradnju a i upoznali ih sa običajima i vrijednostima našeg kraja.
Dobivanjem novog prostora dobili smo i mogućnost kvalitetnije suradnje sa organizacija civilnog društva iz našega grada. I tu se otvaraju nove prilike i ideje za organiziranje zajedničkih aktivnosti što ćemo poticati.

11. Edukacija

Edukacije planiramo za više grupa korisnika , i to:
• Timska suradnja-edukacija namijenjena vodstvu udruge, a u svrhu evaluacije rada udruge i izrade plana rada udruge u budućem periodu, upoznavanje sa novim politikama vezanim za organizacije civilnog društva, upoznavanje s prioritetima i novim strategijama Vlade RH vezane za osnovne ciljeve djelovanja udruge
• Edukacija djelatnika udruge-edukacija administrativnih djelatnika udruge vezano za novosti u poslovanju organizacija civilnog društva uvjetovanih izmjenama i dopunama Zakona,edukacija programskih djelatnika vezano za stjecanje novih znanja i vještina za apliciranje na natječaje fondova EU
• Edukacija korisnika- razne radionice namijenjene psihofizičkom razvoju osoba s invaliditetom ( psihološke radionice, art radionice i sl.).

12. Razmatranje i rješavanje ostalih pitanja od interesa za redovne članove i njihove obitelji iz djelokruga rada Udruge.

Udruga pokriva veliko područje, veći broj općina. Kako bi rad Udruge bio transparentan, poželjno je da članovi iz svih općina imaju svog predstavnika u tijelu upravljanja. Također bi trebalo uvrstiti mogućnost bavljenja trgovačkom djelatnosti.

13. Rušenje predrasuda

Jedan od problema kojemu su usmjerene sve naše aktivnosti i usluge je i rušenje predrasuda. Problem je raznovrstan. Kod samih OSI je prisutna stigma, strah i sram od sredine, pa se mire sa svojim stanjem i povlače u četiri zida. Bez volje i želje da se uhvate u koštac sa problemima. Tako nisu otežali samo sebi, već i obitelji, a time i široj društvenoj zajednici. Poznata su nam stanja tuge, depresije, omalovažavanja. Treba ih osvijestiti da i oni imaju pravo željeti, te u tom smjeru idu i naše aktivnosti kao što su radionice, izleti, manifestacije i sl.
Slijedeći problem je ukazati obiteljima (ukoliko ih ima), i sredini u kojoj živimo da nam nije mjesto u nekom kutu stana, izolirani, sklonjeni da nikom ne smetamo.
Mi imamo pravo voljeti, željeti, trebati, imati. Mi ne želimo biti teret. Želimo biti aktivni u svom životu i životu zajednice u skladu sa našim mogućnostima.
I zapošljavanje osoba s invaliditetom je jedan od problema. Ne samo zbog nedovoljnih uvjeta zapošljavanja samih OSI, nego i zbog njihove nedovoljne zainteresiranosti. Ono što se njima nudi kao rješenje je inv mirovina. Naglasak stavljamo posebno na senzibiliziranje mladih prema OSI. Nerazumijevanje stoji iza njihovih pogleda ili neprimjerenih primjedbi. Zato ih trebamo što je moguće više uključivati u naše aktivnosti. U svemu što radimo trebamo biti pozitivni, vidljivi kako bi te predrasude rušili. A njima pretpostaviti bolje i pravednije društvo.

PARTNERSKE ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE

Na temelju dosadašnjih iskustava i postignute suradnje i ubuduće planiramo surađivati sa:
• Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi
• Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
• Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta
• Ministarstvo poljoprivrede
• Centar za socijalnu skrb Omiš
• HZZ SDŽ
• Jedinice lokalne samouprave s područja djelovanja udruge (Grad Omiš, općine Podstrana, Dugi rat, Šestanovac, Zadvarje)
• EU

GODIŠNJI PLAN RADA

Na osnovi utvrđenog stanja, i procjene kapaciteta, a u skladu sa Strateškim planom, donosi se Operativni plan za tekuću godinu.
Plan treba sadržavati sve aktivnosti i mjere koje će se u tekućoj godini provoditi. Ako se u tekućoj godini dogodi neka nova okolnost koja Planom nije predviđena, a u skladu je sa Strategijom, Predsjedništvo razmatra i uvrštava je u Plan rada.

PRAČENJE RADA

Na svakoj Skupštini Udruge se daje na uvid Izvještaj o radu. Izvještaj se daje na raspravu i većinom glasova se treba usvojiti. Tek tada je procjena rada za protekli period verificirana i može se usvajati Plan rada za iduću godinu