JAVNI POZIV za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta “ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE – FAZA III”

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i
socijalne politike o financiranju projektnog prijedloga “ZAŽELI – OSNAŽI
SEBE I DRUGE – FAZA III” (UP.02.1.1.16.0076), KLASA: 983-01/22-01/13,
URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26 od 11. listopada 2022. godine i Ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz
Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., kodni
broj: UP.02.1.1.16.0076 za projekt “ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE – FAZA
III” iz programa ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III od 19.
listopada 2022. godine, te članka 31. Statuta Udruge osoba s
invaliditetom “Agape” – Omiš, Udruga osoba s invaliditetom “Agape” –
Omiš objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u
okviru projekta “ZAŽELI – OSNAŽI SEBE I DRUGE – FAZA III” sa svrhom
pružanja usluge pomoći u kući starijim osobama i/ili nemoćnim osobama na
području Grada Omiša, Općine Dugi Rat i Općine Šestanovac
Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci
Broj radnica koji se traži: 31 radnica
Mjesto rada: Područje Grada Omiša, Općina Dugi Rat i Općina Šestanovac
Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u
kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog
prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju,
briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u
ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava
pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i
druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim
aktivnostima.
Vrijeme početka i trajanja rada: predviđeno od 01.12.2022. do
31.05.2023. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje
su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, a razina obrazovanja
može bit i bez završene škole. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive
skupine s otežanim pristupom tržištu rada, a to su: žene od 50 godina i
više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog
nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za
djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene
ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Uz prijavu kandidatkinje trebaju priložiti:
1.      Presliku dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja ( osobe bez
završene osnovne škole prilažu vlastoručno potpisanu izjavu o
nezavršenoj osnovnoj školi )
2.      Presliku osobne iskaznice
3.      Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidentiranju
kandidatkinje u evidenciji nezaposlenih osoba
4.      Dokumentacija kojom se dokazuje pripadnost ranjivoj skupini:
–       Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
–       Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog
tijela vještaćenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o
upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
–       Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb
iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja
ljudima
–       Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb
iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog
nasilja
–       Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
–       Žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i
udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje
centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi
izvan
vlastite obitelji
–       Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se
liječila od ovisnosti o drogama
–       Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o
otpuštanju
–       Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti
nacionalnoj manjini
–       Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u
prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka
ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište
ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik
usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je
vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave može se preuzeti:
– u prostoru Udruge osoba s invaliditetom “Agape” – Omiš, Obala gusara
4, 21310 Omiš, radnim danima u vremenu od 9:00 do 13:00 sati
– na službenim mrežnim stranicama Udruge osoba s invaliditetom “Agape” –
Omiš  www.udruga-agape.hr

Prijavnica word dokument

Prijavnica PDF

 

Prijava na ovaj javni poziv podnosi se u roku od 8 dana od dana objave
na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave se donose osobno na
adresu: Udruga osoba s invaliditetom “Agape” – Omiš, Obala gusara 4,
21310 Omiš, te putem elektroničke pošte ( e – mail ):
agape@udruga-agape.hr  zaključno s danom 25. studenog 2022. godine.
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji
prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Na sljedećoj poveznici nalaze se 3 objavljena natječaja za
zapošljavanje, za svako područje pojedinačno:
https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx