NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora učenicima i redovnim studentima – osobe sa invaliditetom sa područja Grada Omiša za školsku godinu 2020./2021.

Udruga osoba s invaliditetom “Agape” – Omiš na temelju sklopljenog
Ugovora o financiranju programa/projekata DODJELA NOVČANIH POTPORA –
STIPENDIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM pod KLASA: 402-08/20-01/177, URBROJ:
2155/01-02-20-02 od 13.03.2020.g. između UOSI “Agape” i Grada Omiša raspisuje NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora učenicima i redovnim studentima – osobe sa
invaliditetom sa područja Grada Omiša za školsku godinu 2020./2021.
UOSI Agape u školskoj /akademskoj godini 2020./2021. dodjeljuje potporu za:

 • jednog učenika srednje škole
 • dva redovna studenta

Visina mjesečne potpore za učenike je 500 kn , a za studente 700 kn.
Učenićke potpore isplaćuju se za 10 mjeseci ( 01.09.2020.g.-30.06.2021.g. ) dok se studentske potpore isplaćuju za 12 mjeseci ( 01.10.2020.g.-30.09.2021.g. ).                                                                        Pravo na natječaj imaju učenici i redovni studenti – osobe s invaliditetom s prebivalištem na području grada Omiša.                                                                                                                                             Prijave se dostavljaju u ured UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE”- OMIŠ, OBALA
GUSARA 4, 21310 OMIŠ ili putem e-maila: agape@udruga-agape.hr,  od četvrtka 22.10.2020.g. do petka 30.10.2020.g.
Prijava se podnosi na propisanom obrascu i sadrži:

 • ime i prezime te adresu i OIB pristupnika
 • potpis jednog roditelja/staratelja za malodobnog pristupnika
 • IBAN broj tekućeg računa u poslovnoj banci ili Potvrda FINA-e o zaštićenom računu na koji će se doznačavati odobrena potpora
 • IZJAVE:
  a) da je suglasan/a s prikupljanjem, obradom i korištenjem iskazanih
  osobnih podataka
  b) da su svi podaci izneseni u obrascu prijave istiniti
  c) da ne prima stipendiju ili drugu sličnu potporu
  d) da će po pozivu dostaviti na uvid izvornik tražene isprave
 • PRILOGE:
  a) potvrdu obrazovne ustanove o statusu redovnog studenta te za učenike
  potvrdu o redovnom obrazovanju
  b) obostranu presliku osobnih iskaznica za roditelje/staratelje, odnosno
  za punoljetne ukoliko se radi o studentima
  c) rješenje, nalaz ili mišljenje nadležnog tijela o invalidnosti te
  medicinske dokumentacije ako se radi o kroničnoj bolesti
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.Prijavnicu možete preuzeti ovdje