NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora učenicima i redovnim studentima – osobe sa invaliditetom sa područja Grada Omiša za školsku godinu 2019./2020.

Udruga osoba s invaliditetom “Agape” – Omiš na temelju sklopljenog
Ugovora o financiranju programa/projekata DODJELA NOVČANIH POTPORA –
STIPENDIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM pod KLASA: 402-08/20-01/177, URBROJ:
2155/01-02-20-02 od 13.03.2020.g. između UOSI “Agape” i Grada Omiša
raspisujeNATJEČAJ
za dodjelu novčanih potpora učenicima i redovnim studentima – osobe sa
invaliditetom sa područja Grada Omiša za školsku godinu 2019./2020.

UOSI Agape u školskoj /akademskoj godini 2019./2020. dodjeljuje potporu
za:
– jednog učenika osnovne škole
– jednog učenika srednje škole
– dva redovna studenta
Visina mjesečne potpore za učenike je 500 kn , a za studente 700 kn.
Učenićke potpore isplaćuju se za 10 mjeseci (
01.09.2019.g.-30.06.2020.g. ) dok se studentske potpore isplaćuju za 12
mjeseci ( 01.10.2019.g.-30.09.2020.g. ).
Pravo na natječaj imaju učenici i redovni studenti – osobe sa
invaliditetom s prebivalištem na području grada Omiša. Prijave se
dostavljaju u ured UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE”- OMIŠ, OBALA
GUSARA 4, 21310 OMIŠ ili putem e-maila: agape@udruga-agape.hr, od
četvrtka 28.05.2020.g. do petka 05.06.2020.g.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu i sadrži:
– ime i prezime te adresu i OIB pristupnika
– potpis jednog roditelja/staratelja za malodobnog pristupnika
– IBAN broj tekućeg računa u poslovnoj banci ili Potvrda FINA-e o
zaštićenom računu na koji će se doznačavati odobrena potpora

– IZJAVE:
a) da je suglasan/a s prikupljanjem, obradom i korištenjem iskazanih
osobnih podataka
b) da su svi podaci izneseni u obrascu prijave istiniti
c) da ne prima stipendiju ili drugu sličnu potporu
d) da će po pozivu dostaviti na uvid izvornik tražene isprave

– PRILOGE:
a) potvrdu obrazovne ustanove o statusu redovnog studenta te za učenike
potvrdu o redovnom obrazovanju
b) obostranu presliku osobnih iskaznica za roditelje/staratelje, odnosno
za punoljetne ukoliko se radi o studentima
c) rješenje, nalaz ili mišljenje nadležnog tijela o invalidnosti te
medicinske dokumentacije ako se radi o kroničnoj bolesti

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavnicu možete preuzeti ovdje.